Information on the decision to suspend the payment of unit certificates of the KD RUSSIA mutual fund

Dear investors,

We would like to inform you that IAD Investments, správ. spol., a.s. (hereinafter referred to as “IAD”) by the decision of September 2, 2022, adopted at 24:00 in the interest of the shareholders of the mutual fund KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. managed IAD (hereinafter referred to as “KD RUSSIA”) decided to suspend the payment of unit certificates of the KD RUSSIA mutual fund for the period of suspension until March 6, 2023, due to the fact that the KD RUSSIA mutual fund invests its assets primarily in securities, which are ETF units aimed for Russian shares, which cannot currently be traded and whose value cannot currently be determined with due professional care in the manner established by the measure of the National Bank of Slovakia No. 13/2011 on the method of determining the value of assets in a standard mutual fund and in a public special mutual fund and the method of calculating the share value of the issue of unit certificates in mutual funds in which unit certificates of several issues are issued.

The Russian Capital Market The Moscow Stock Exchange (MOEX) closed on February 28, 2022, and the Russian National Clearing Depository (NSD) blocked all securities registered in foreign nominated holders’ (FNH) accounts held by the Clearstream Banking S.A. based in Luxembourg, following which the International Central Securities Depository Clearstream Banking S.A. suspended the settlement of trades in Russian securities, including in foreign currencies. The Russian ruble currency has ceased to be an accepted currency for settlement of securities transactions and Russian securities and yield payments will be collected and paid to the extent permitted by sanctions and paid to the International Central Securities Depository Clearstream Banking SA, as a result of which it is not it is possible to carry out trades in securities and other financial instruments related to the Russian Federation traded on a regulated market and it is not possible to determine their value.

From the date of suspension of the payment of units of the KD RUSSIA mutual fund, IAD may not pay out or issue units of the KD RUSSIA mutual fund.

IAD hereby informs investors that it does not record any pending request for the issue of the Mutual Fund and no pending request for the redemption of the Units of the Mutual Fund and kindly asks investors NOT to request further applications for the issue of the Unit until the resumption of the issue and redemption of the Units of the Mutual Fund and NOT make any further payments to invest in the Mutual Fund, as the Company will be forced to refuse to issue the Mutual Fund’s Units at this time.

IAD will inform unitholders about the resumption of the payment of unit certificates at the registered office of IAD and at the website www.iad.sk. Upon resumption of the issue and redemption of KD RUSSIA Mutual Fund Units, IAD will issue or redeem Units whose issue or redemption has been suspended at the current price of the KD RUSSIA Mutual Fund Unit on the date of resumption of unit redemption.

Prekinitev izplačila enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA

Spoštovai investitor

Obveščamo vas, da IAD Investments, správ. spol., a.s. (v nadaljevanju “IAD”) s sklepom z dne 2. septembra 2022, sprejetim ob 24:00 v interesu delničarjev vzajemnega sklada KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD v upravljanju (v nadaljevanju “KD RUSSIA”) se je odločil začasno ustaviti izplačilo enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA za obdobje prekinitve do 6. marca 2023, iz razloga ker vzajemni sklad KD RUSSIA investira svoja sredstva. predvsem v vrednostnih papirjih, ki so enote premoženja v ETF, usmerjene ruskim delnicam, s katerimi trenutno ni mogoče trgovati in katerih vrednost trenutno ni mogoče določiti z ustrezno strokovno skrbnostjo na način, določen z navodilom Narodne banke Slovaške št. 13/2011 o metodi določanja vrednosti sredstev v standardnem vzajemnem skladu in v javnem posebnem vzajemnem skladu ter načinu izračuna vrednosti deleža izdaje enot premoženja v vzajemnih skladih, v katerih so izdani enote premoženja večih izdaj.

V zvezi s trajajočim vojaškim konfliktom med Rusko federacijo in Ukrajino ter gospodarskimi sankcijami, ki so bile uvedene proti Ruski federaciji, so izbrane pravne osebe s sedežem v Ruski federaciji in fizične osebe, ki so državljani Ruske federacije ali osebe, povezane s temi osebami, in povratnimi sankcijami, ki jih je Ruska federacija uvedla , je običajno trgovanje na trgu vrednostnih papirjev z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti, povezanimi z Rusko federacijo, bistveno moteno, ko IAD sam ali prek posrednikov nima dostopa do ruskega kapitalskega trga Moskovska borza (MOEX). ) in ne more izvajati novih transakcij z vrednostnimi papirji na MOEX in drugih finančnih instrumentov, povezanih z Rusko federacijo, ali zapirati trenutnih pozicij, s katerimi se trguje na MOEX, je bil ruski nacionalni klirinški depozitar (NSD) vključen na konsolidirani seznam finančnih sankcij Evropske unije, ki vsebuje konsolidiran seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitvene sankcije EU  in prepoved pristopa do sredstev in gospodarskih virov , vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov, povezanih z Rusko federacijo / delnice družb s sedežem v Ruski federaciji, ki kotirajo na tuji borzi, se še vedno ne trgujejo na Londonski borzi,  zaradi česar še vedno ni mogoče opravljati trgovanja z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti, povezanimi z Rusko federacijo, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, niti z ustrezno strokovno skrbnostjo ni mogoče določiti njihove vrednosti.

IAD od dneva ustavitve izplačila enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA ne sme izplačati ali izdati enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA.

IAD obvešča vlagatelje, da ne evidentira neizvršenih zahtevkov za izdajo enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA in neizvršenih zahtevkov za izplačilo enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA ter si dovoljuje vlagatelje pozvati, da jih ne oddajajo do čas ponovne izdaje in izplačila enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA IAD nebodo vložil nadaljnje zahtevke za izdajo enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA in ni izvedel nadaljnjih vplačil sredstev za naložbe v vzajemni sklad KD RUSSIA, ker bo IAD v tem trenutku prisiljena zavrniti izdajo enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA.

IAD bo imetnike enot premoženja obvestil o ponovnem izplačilu enot premoženja na sedežu IAD in na spletni strani www.iad.sk. Po ponovni izdaji in izplačilu enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA bo IAD izdal oziroma izplačal enote premoženja, katerih izdaja oziroma izplačilo je bilo začasno ustavljeno, po trenutni ceni enote premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA. sklada na dan ponovnega začetka izplačevanja enot premoženja.

Notification to unitholders in Republic of Slovenia

IAD Investments, správ. spol., a.s., a company established and existing under the laws of Slovak republic, with its registered seat at Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovak republic, Identification No.: 17 330 254, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I (the “IAD”), and the management company managing the common fund KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (the “Fund”) would like to notify the unitholders of the Fund in the Republic of Slovenia that the marketing of Fund units in the Republic of Slovenia and the arrangements for marketing of Fund units in the Republic of Slovenia were terminated as of the 1 January 2021. The IAD will provide the Fund unitholders in the Republic of Slovenia remaining invested in the Fund all the information and documents relating to the operations of the Fund it provides to the Fund unitholders in Slovak republic in which the Fund is established in accordance with the laws of Slovak republic and the Fund rules.

Bratislava, 30 December 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 – Notification to unitholders in Republic of Slovenia

15.10.2020 – Obvestilo o prenehanju imetnikom enot v Republiki Sloveniji / Notification on termination to unitholders in Republic of Slovenia

30.1.2020 – Obvestilo delničarjem v Republiki Sloveniji / Notification to unitholders in the Republic of Slovenia

Guidelines for the investor

Obvestilo imetnikom enot v Republiki Sloveniji

IAD Investments, správ. spol., as, družba, ustanovljena in obstoječa po zakonih Slovaške republike, s sedežem na Malý trh 2 / A, Bratislava 811 08, Slovaška republika, identifikacijska številka: 17 330 254, vpisana v poslovni register Okrožno sodišče Bratislava I (“IAD”) in družba za upravljanje, ki upravlja skupni sklad KD RUSSIA, opf, IAD Investments, správ. spol., a.s. (“sklad”) želi obvestiti imetnike enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, da je trženje enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji in dogovori o trženju enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji prenehali veljati 1. Januarja 2021. IAD bo imetnikom enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, ki ostanejo vložena v sklad, zagotovil vse informacije in dokumente v zvezi z delovanjem sklada, ki jih ima imetnikom enot sklada v Slovaški republiki, v kateri je sklad ustanovljen v skladu z zakoni Slovaške republike in pravili Sklada.

V Bratislavi, 30. december 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 – Obvestilo imetnikom enot v Republiki Sloveniji

Name

Valid fromThis material is a marketing announcement. Before making any investment decision, review the sales prospectus, articles of association and key investor information document for IAD Investments, reports. spol., a.s. (hereinafter referred to as “IAD”) in the Slovak language at the registered office of IAD, at points of sale, at the registered office of the depositary or at www.iad.sk. For more information, contact your financial intermediary or www.iad.sk.

The value of the investment in the mutual fund may also decrease and the return on the amount originally invested is not guaranteed. There is also a risk associated with investing in mutual funds. In accordance with the mutual fund statutes, the share of securities issued by states and international organizations listed in the annex to the statutes of individual mutual funds may exceed 35% of the value of the fund’s assets, which may reach up to 100%. The IAD is obliged to pay out the unit certificate of the Prvý realitný fond and the Korunový realitný fond without delay, but no later than within an extended period of 12 months. Assets in the fund Prvý realitný fond is invested mainly in real estate, including accessories for the purposes of their management and sale, in ownership interests in real estate companies and in liquid financial assets, the economic nature of which results in close links with the real estate market. Korunový realitný fond has at least 85% of its assets continuously invested in the units of the Prvý realitný fond.