Information on the decision to suspend the payment of unit certificates of the KD RUSSIA mutual fund

we kindly inform you, that IAD Investments, správ. spol., a.s. (hereinafter referred to as “IAD”) by decision of March 6, 2024, adopted at 24:00 CET in the interest of the unitholders, decided to suspend the payment of units of the Mutual Fund KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (hereinafter referred to as “KD RUSSIA Mutual Fund”) for the period of suspension from March 7, 2024 from 0:00 CET until March 6, 2025 until 24:00 CET on the grounds that the KD RUSSIA Mutual Fund invests its assets primarily into securities, which are shares and units of ETFs focused on Russian shares, which cannot be traded at the moment and whose value cannot currently be determined in the manner prescribed by the measure of the National Bank of Slovakia No. 13/2011.

In connection with the ongoing military conflict between the Russian Federation and Ukraine and the economic sanctions imposed on the Russian Federation, selected legal entities domiciled in the Russian Federation and natural persons who are citizens of the Russian Federation or persons connected with such persons, and the reciprocal sanctions imposed by Russia by the Federation, the usual trading on the securities market with securities and other financial instruments related to the Russian Federation is significantly disrupted, when IAD itself or through brokers does not have access to the Russian capital market Moscow Exchange (MOEX) and cannot conduct new securities transactions on MOEX, and other financial instruments related to the Russian Federation or close current positions traded on MOEX, the Russian National Clearing Depository (NSD) was included on the Consolidated List of Financial Sanctions of the European Union, which contains a consolidated list of persons, groups and entities subject to EU sanctions freezing a active and the prohibition to make funds and economic resources available to them, securities and other financial instruments related to the Russian Federation / shares of companies domiciled in the Russian Federation listed on a foreign exchange are still not traded on the London Stock Exchange, as a result of which it is still not possible to carry out trades in securities and other financial instruments related to the Russian Federation traded on a regulated market and it is not possible to determine their value even with due professional care.

From the date of suspension of the payment of units of the KD RUSSIA Mutual Fund, IAD may not pay out or issue units of the KD RUSSIA Mutual Fund.

IAD hereby informs investors that it does not record any pending request for the issue of the units of the KD RUSSIA Mutual Fund and no pending request for the redemption of the units of the KD RUSSIA Mutual Fund and kindly asks investors NOT to request further applications for the issue of the units of the KD RUSSIA Mutual Fund until the resumption of the issue and redemption of the units of the KD RUSSIA Mutual Fund and NOT make any further payments to invest in the KD RUSSIA Mutual Fund, as the IAD will be forced to refuse to issue the KD RUSSIA Mutual Fund’s units at this time.

IAD will inform unitholders about the resumption of the payment of unit certificates at the registered office of IAD and at the website www.iad.sk. Upon resumption of the issue and redemption of KD RUSSIA Mutual Fund Units, IAD will issue or redeem units whose issue or redemption has been suspended at the current price of the KD RUSSIA Mutual Fund Unit on the date of resumption of unit redemption.

Informacija o odločitvi o prekinitvi izplačila enot premoženja vzajemnega sklada KD RUSSIA (v nadaljnjem besedilu “vzajemni sklad”)

IAD Investments, správ. spol., a.s. (v nadaljnjem besedilu „družba za upravljanje“) je s sklepom z dne 6. marca 2024, sprejetim ob 24:00 uri v interesu imetnikov enot premoženja vzajemnega sklada, odločila, da začasno ustavi izplačilo enot premoženja vzajemnega sklada za obdobje prekinitve od 7. marca 2024 od 0:00 ure do 6. marca 2025 do 24:00 ure, da vzajemni sklad svoja sredstva vlaga predvsem v vrednostne papirje, ki so delnice in enote ETF, osredotočene na ruske delnice, s katerimi trenutno ni mogoče trgovati in katerih vrednosti trenutno ni mogoče določiti na način, določen z ukrepom Narodne Banke Slovaške št. 13/2011 o načinu določanja vrednosti sredstev v standardnem vzajemnem skladu in v javnem posebnem vzajemnem skladu ter o načinu izračuna vrednosti izdaje enot premoženja v vzajemnih skladih, v katerih je več emisij. Zaradi stopnjevanja vojaškega konflikta med Rusko federacijo in Ukrajino ter gospodarskih sankcij, naloženih Ruski federaciji, izbrane pravne osebe s sedežem v Ruski federaciji in fizičnih oseb, ki so državljani

V zvezi s trajajočim vojaškim konfliktom med Rusko federacijo in Ukrajino ter gospodarskimi sankcijami, ki so bile uvedene proti Ruski federaciji, so izbrane pravne osebe s sedežem v Ruski federaciji in fizične osebe, ki so državljani Ruske federacije ali osebe, povezane s temi osebami, in povratnimi sankcijami, ki jih je Ruska federacija uvedla , je običajno trgovanje na trgu vrednostnih papirjev z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti, povezanimi z Rusko federacijo, bistveno moteno, ko IAD sam ali prek posrednikov nima dostopa do ruskega kapitalskega trga Moskovska borza (MOEX). ) in ne more izvajati novih transakcij z vrednostnimi papirji na MOEX in drugih finančnih instrumentov, povezanih z Rusko federacijo, ali zapirati trenutnih pozicij, s katerimi se trguje na MOEX, je bil ruski nacionalni klirinški depozitar (NSD) vključen na konsolidirani seznam finančnih sankcij Evropske unije, ki vsebuje konsolidiran seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitvene sankcije EU  in prepoved pristopa do sredstev in gospodarskih virov , vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov, povezanih z Rusko federacijo / delnice družb s sedežem v Ruski federaciji, ki kotirajo na tuji borzi, se še vedno ne trgujejo na Londonski borzi,  zaradi česar še vedno ni mogoče opravljati trgovanja z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti, povezanimi z Rusko federacijo, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, niti z ustrezno strokovno skrbnostjo ni mogoče določiti njihove vrednosti.

Družba za upravljanje ne sme izplačevati ali izdajati enot premoženja vzajemnega sklada od dneva začasne zaustavitve izplačila enot premoženja vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje obvešča vlagatelje, da ne beleži nobene nerešene zahteve za izdajo vzajemnega sklada in nobene nerešene zahteve za odkup enot premoženja vzajemnega sklada in dovoljuje vlagateljem, da ne zahtevajo nadaljnjih vlog za izdajo enot premoženja do ponovne vzpostavitve, izdaje in odkupa enot premoženja vzajemnega sklada vzajemnega sklada in ni izvajal nadaljnjih denarnih vplačil za vlaganje v vzajemni sklad, saj bo družba v tem trenutku prisiljena zavrniti izdajo enot premoženja vzajemnega sklada.

O nadaljevanju izplačila enot premoženja bo družba za upravljanje obvestil imetnike enot premoženja na sedežu družba za upravljanje in na spletni strani www.iad.sk. Ob ponovni vzpostavitvi izdaje in odkupa enot premoženja vzajemnega sklada bo družba za upravljanje izdala ali odkupila enote premoženja, katerih izdaja ali odkup je bil zaustavljen po trenutni ceni enote vzajemnega sklada na dan odkupa enot premoženja.

Notification to unitholders in Republic of Slovenia

IAD Investments, správ. spol., a.s., a company established and existing under the laws of Slovak republic, with its registered seat at Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovak republic, Identification No.: 17 330 254, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I (the “IAD”), and the management company managing the common fund KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (the “Fund”) would like to notify the unitholders of the Fund in the Republic of Slovenia that the marketing of Fund units in the Republic of Slovenia and the arrangements for marketing of Fund units in the Republic of Slovenia were terminated as of the 1 January 2021. The IAD will provide the Fund unitholders in the Republic of Slovenia remaining invested in the Fund all the information and documents relating to the operations of the Fund it provides to the Fund unitholders in Slovak republic in which the Fund is established in accordance with the laws of Slovak republic and the Fund rules.

Bratislava, 30 December 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 – Notification to unitholders in Republic of Slovenia

15.10.2020 – Obvestilo o prenehanju imetnikom enot v Republiki Sloveniji / Notification on termination to unitholders in Republic of Slovenia

30.1.2020 – Obvestilo delničarjem v Republiki Sloveniji / Notification to unitholders in the Republic of Slovenia

Guidelines for the investor

Obvestilo imetnikom enot v Republiki Sloveniji

IAD Investments, správ. spol., as, družba, ustanovljena in obstoječa po zakonih Slovaške republike, s sedežem na Malý trh 2 / A, Bratislava 811 08, Slovaška republika, identifikacijska številka: 17 330 254, vpisana v poslovni register Okrožno sodišče Bratislava I (“IAD”) in družba za upravljanje, ki upravlja skupni sklad KD RUSSIA, opf, IAD Investments, správ. spol., a.s. (“sklad”) želi obvestiti imetnike enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, da je trženje enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji in dogovori o trženju enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji prenehali veljati 1. Januarja 2021. IAD bo imetnikom enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, ki ostanejo vložena v sklad, zagotovil vse informacije in dokumente v zvezi z delovanjem sklada, ki jih ima imetnikom enot sklada v Slovaški republiki, v kateri je sklad ustanovljen v skladu z zakoni Slovaške republike in pravili Sklada.

V Bratislavi, 30. december 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 – Obvestilo imetnikom enot v Republiki Sloveniji

Name

Valid from


This material is a marketing announcement. Before making any investment decision, review the sales prospectus, articles of association and key investor information document for IAD Investments, reports. spol., a.s. (hereinafter referred to as “IAD”) in the Slovak language at the registered office of IAD, at points of sale, at the registered office of the depositary or at www.iad.sk. For more information, contact your financial intermediary or www.iad.sk.

The value of the investment in the mutual fund may also decrease and the return on the amount originally invested is not guaranteed. There is also a risk associated with investing in mutual funds. In accordance with the mutual fund statutes, the share of securities issued by states and international organizations listed in the annex to the statutes of individual mutual funds may exceed 35% of the value of the fund’s assets, which may reach up to 100%. The IAD is obliged to pay out the unit certificate of the Prvý realitný fond and the Korunový realitný fond without delay, but no later than within an extended period of 12 months. Assets in the fund Prvý realitný fond is invested mainly in real estate, including accessories for the purposes of their management and sale, in ownership interests in real estate companies and in liquid financial assets, the economic nature of which results in close links with the real estate market. Korunový realitný fond has at least 85% of its assets continuously invested in the units of the Prvý realitný fond.