Investovanie s IAD Investments

Naše investičné produkty

Počas svojej existencie sme vybudovali portfólio silných produktov s rôznymi investičnými stratégiami. Vieme tak ponúknuť najoptimálnejšiu možnosť zhodnotenia financií pre všetky typy klientov a naplniť ich investičné ciele.

Podielové fondy

Investičné sporenie

Individuálna správa aktív

Podielové fondy

Z nášho portfólia 16 otvorených podielových fondov si klient môže vybrať dlhopisové, zmiešané a akciové podielové fondy alebo špeciálne fondy nehnuteľností – Prvý realitný fond a Korunový realitný fond. Tiež sa môže rozhodnúť pre jednu alebo viac investičných stratégií v závislosti od očakávaného výnosu, miery trhového rizika, ktorú je ochotný niesť a likvidity (rýchlosti zmeny aktíva na peniaze).

Podielové fondy

Investičné sporenie

Sporiace programy sú určené predovšetkým klientom, ktorí si chcú vytvoriť finančnú rezervu, chcú sporiť pravidelne a zároveň využiť účinky pravidelného investovania. Sporiace programy IAD Investments ponúkajú vysokú variabilitu a flexibilitu. Dobu sporenia, ktorá sa pohybuje v horizonte od 5 do 20 rokov, a výšku vkladu si určuje klient sám.

Sporenie

Individuálna správa aktív

Pri individuálnej správe aktív využívame naše dlhoročné skúsenosti s riadením portfólií otvorených podielových fondov.
Ako privátnemu klientovi Vám zostavíme individuálne portfólio, ktoré zodpovedá Vašim očakávaniam a spoločne zvolenej investičnej stratégií. Vždy vyhľadávame vhodné investičné príležitosti s cieľom optimálneho zhodnocovania Vášho majetku.

Podielové fondy
icon-sun-from-right

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, založená v roku 1991

Finančné služby poskytujeme v krajinách

strednej Európy

Spravujeme aktíva v celkovej hodnote viac ako

2 177 884 205 EUR.

icon-sun-from-left

Výkonnosti fondov k 11. 07. 2024

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 11. 07. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2024 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.