Pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA

Vážení investoři,

dovolujeme si Vás informovat, že IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) rozhodnutím ze dne 2. září 2022 přijatým v době ve 24:00 hod. v zájmu podílníků podílového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaného IAD (dále jen „KD RUSSIA“) rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavení do 6. března 2023 z důvodu, že podílový fond KD RUSSIA investuje svůj majetek především do cenných papírů, kterými jsou podílové listy ETF zaměřených na ruské akcie, se kterými není možné v současnosti obchodovat a jejichž hodnotu nelze v současnosti určit s náležitou odbornou péčí způsobem stanoveným opatřením Národní banky Slovenska číslo 13/2011 o způsobu určení hodnoty majetku ve standardním podílovém fondu a ve veřejném speciálním podílovém fondu a způsobu výpočtu hodnoty podílu emise podílových listů v podílových fondech, ve kterých se vydávají podílové listy více emisí.

V souvislosti s pokračujícím vojenským konfliktem mezi Ruskou federací a Ukrajinou a ekonomickými sankcemi uvalenými na Ruskou federaci, vybrané právnické osoby se sídlem v Ruské federaci a fyzické osoby, které jsou státními občany Ruské federace, nebo s těmito osobami propojené osoby, a recipročními sankcemi u federací je výrazně narušeno obvyklé obchodování na trhu cenných papírů s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací, když IAD sama ani prostřednictvím brokerů nemá přístup na ruský kapitálový trh Moskevská burza (MOEX) a nemůže na MOEX uskutečňovat nové obchody s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací ani uzavírat aktuální pozice obchodované na MOEX, ruský Národní zúčtovací depozitář (NSD) byl zařazen na Konsolidovaný seznam finančních sankcí Evropské unie, který obsahuje konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na které se v rámci sankcí EU vztahuje zmrazení a ktiv a zákaz zpřístupnit jim finanční prostředky a hospodářské zdroje, na London Stock Exchange se stále neobchoduje s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací / akciemi společností se sídlem v Ruské federaci kótovanými na zahraniční burze, v důsledku čehož stále není možné provádět obchody s cennými papíry a jinými finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací obchodovanými na regulovaném trhu a nelze ani s náležitou odbornou péčí určovat jejich hodnotu.

IAD nesmí ode dne pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA vyplácet ani vydávat podílové listy podílového fondu KD RUSSIA.

IAD informuje investory, že neeviduje žádnou neprovedenou žádost o vydání podílových listů podílového fondu KD RUSSIA a žádnou neprovedenou žádost o vyplacení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA a dovoluje si investory požádat, aby až do doby obnovení vydávání a vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA nepodávali IAD další žádosti o vydání podílových listů podílového fondu KD RUSSIA a neuhrazovaly další platby peněžních prostředků na investici do podílového fondu KD RUSSIA, protože vydání podílových listů podílového fondu KD RUSSIA v této době bude IAD nucena odmítat.

IAD bude informovat podílníky o obnovení vyplácení podílových listů v sídle IAD a na webovém sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA IAD vydá nebo vyplatí podílové listy, jejichž vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu podílového listu podílového fondu KD RUSSIA ke dni obnovení vyplácení podílových listů.

Zpět na všechny aktuality