• Jak investovat

Jak investovat

Do našich podílových fondů můžete investovat prostřednictvím finančního poradce nebo jednoduše prostě sami. Finanční poradci, kteří spolupracují se společností IAD Investments důkladně znají naše produkty a rádi Vám poradí při výběru ideálního investičního řešení.

Získejte příznivý kurz pro vaše investice

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Daně při investování

Podílník, který je daňovým rezidentem České republiky, podléhá daňovým předpisům České republiky, především zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je od daně osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku.

To znamená, že podílníci – fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky. V opačném případě je investor – fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.

V případě jakýchkoli nejasností týkajících se příslušného zdaňování doporučujeme využít odborné poradenství poskytované profesionálním daňovým poradcem. Podílník nese plnou odpovědnost za správné zdanění svých investic. Ohodnocení vlivu investic s ohledem na daňovou situaci podílníka by podílník měl provést spolu se svým daňovým poradcem. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech podílníka a může se měnit.

Informace zpracovány ke dni 31. 12. 2013.

Upozornění: IAD Investments, správ. spol., a.s. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou aplikaci výše uvedených stanovisek ke zdanění podílových listů, nebo za nepřesný, nebo nesprávný výklad příslušných ustanovení zákonů vztahujících se na zdanění podílových listů.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.