• O nás

O nás

Sme hrdí na svoju prácu a výsledky. Sú pre nás výzvou do budúcnosti. IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 2 177 884 205 EUR.

Vybudovali sme portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Našimi klientmi sú investori z mnohých európskych krajín. Predaj finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Sme členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociácie obchodníkov s cennými papiermi) . Vysoká kvalita a profesionalita spravovania našich fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných produktov Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

O nás

Základní údaje

Vedení

Historie společnosti

Listiny IAD

Často kladené otázky

Základní údaje

Vznik

Vznik

1991

Celková aktivita

Celkové aktíva pod správou

viac ako 2 177 884 205 EUR

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců

43

Růst

Standardních podílových fondů

11

Nehnutelnost

Speciální fondy nemovitostí

2

Zavazadlo

Špeciálne fondy kvalifikovaných investorov

3

Členství

Členství v zájmových sdruženích

SASS, AKAT ČR, AOCP

Zem

Působnost v zahraničí

Česká republika

Ocenenia pre IAD Investments

Vedení společnosti

Ing. Vladimír Bencz

předseda představenstva

Peter Lukáč

člen představenstva

Mgr. Vladimír Bolek

člen představenstva

Ing. Lenka Vargová

Provozní ředitelka

Ing. Ľuboš Fuzák

Vedoucí oddělení Privátní bankovnictví

Mgr. Marek Adamec

Ředitel pro externí sítě

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfolio manažer

Ing. Róbert Bučič

Portfolio manažer

Roman Vitásek, CFA

Portfolio manažer

Ing. Simona Bajerová

Vedoucí oddělení řízení investic – backoffice

Ing. Rita Markuseková

Vedoucí účetního a finančního oddělení

Jana Murková

Vedoucí Klientského centra

Dozorčí rada

Ing. Róbert Bartek

předseda dozorčí rady

Ing. Vanda Vránska

člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Vester

člen dozorčí rady

Historie společnosti

Listiny IAD

Výkazy

Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2023
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2022
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2021 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2021
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2020
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2019
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2018
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2017
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2016
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2015
Účtovná závierka Rok 2014
Účtovná závierka Rok 2013
Účtovná závierka Rok 2012

Výroční zprávy

Často kladené otázky

Co je podílový fond?

Podílový fond je majetek tvořený cennými papíry, finančními prostředky, dluhopisy a jinými majetkovými hodnotami. Majetek fondu je ve vlastnictví investorů a jejich vlastnická práva jsou vyjádřena podílovými listy. Do podílového fondu může investovat neomezené množství lidí. Každý investor má ve fondu svůj podíl, kterým se podílí na všech investicích fondu i na výnosech z nich.

Podílový fond nemá právní subjektivitu. Jeho majetek není součástí majetku správcovské společnosti.

Co je podílový list?

Podílový list je cenný papír, který vyjadřuje vlastnictví podílu na majetku fondu.

Co se děje s mými finančními prostředky poté, co je investuji do fondu?

Po připsání Vámi investované částky na účet fondu, nabýváte do příslušného fondu podílové listy tohoto fondu. Jejich počet závisí na kurzu fondu v den uskutečnění investice. Například, pokud investujete 100 EUR a kurz fondu v ten den činí 0,100000 EUR, vaší investicí získáte 1 000 podílových listů tohoto fondu.

Jak zjistím aktuální hodnotu mého majetku ve fondu?

Aktuálnu hodnotu svojho majetku určíte vynásobením počtu podielových listov a aktuálnej hodnoty jedného podielu vo fonde.

Napríklad: K 1.9.2016 je aktuálna hodnota jedného podielu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f. = 0,036638 EUR. Vlastníte 10 000 podielov. Aktuálna hodnota Vášho majetku k 1.9.2016 je teda 0,036638 x 10 000 = 366,38 EUR.

Aktuálnu hodnotu podielu nájdete na našej stránke – VÝKONNOSTI FONDOV. Počet Vami nakúpených podielov nájdete vo Vašom IAD ONLINE, každoročnom výpise z konta podielnika, prípadne sa môžete osobne informovať v klientskom centre IAD Investments.

Jsou mé peníze ve fondu časově vázány jako například v termínovaném vkladu?

Ne, podílník může kdykoli své podílové listy předložit společnosti k vyplacení. Investování není žádným způsobem časově limitováno. Je dobré, pokud podílník dodrží námi doporučený minimální investiční horizont.

Na jaké období je výhodné investovat do podílových fondů IAD Investments, správ. spol., a.s.?

Doporučený investiční horizont se odvíjí od investičního zaměření konkrétního fondu. V zásadě platí, čím rizikovější cenné papíry má fond ve svém portfoliu, tím je doporučený investiční horizont delší. Delší investiční období zmírňuje potenciální ztráty při poklesu hodnot cenných papírů.

Investiční horizonty nejsou pevně stanoveny a je na každém investorovi, na jak dlouhou dobu se rozhodne investovat. Společnost nemůže přikazovat, na jak dlouhou dobu musí investor nechat vázané své finanční prostředky ve fondu. Investiční horizonty podílového fondu jsou nastaveny tak, aby při určité investiční strategii přinášely očekávané výnosy. Za standardních tržních a ekonomických podmínek se tak s velkou pravděpodobností stane.

Co je výkonnost fondu?

Výkonnost fondu je procentuální změna čisté hodnoty majetku podílového fondu na jeden podíl oproti předchozímu časovému období. Obvykle se období stanovuje na 12 měsíců. Zhodnocení se pak udává jako procentuální změna za počítané období. V ročním vyjádření se přidává koncovka p.a. (z latinského per annum – za rok).

Mohu investování do podílového fondu přijít o celou investovanou částku?

Rozložení investic do velkého počtu cenných papírů v našich fondech zabraňuje riziku, že by klient mohl přijít o celou investovanou částku. Smyslem investování do podílových fondů je profesionální správa majetku s cílem dosáhnout v doporučeném časovém horizontu očekávaného výnosu.

Jakou částku můžu do podílových fondů investovat?

Do našich podílových fondů můžete investovat jakoukoli částku. Jediné omezení se týká výše minimální vstupní investice a výše minimální následné investice. Minimální výše investice je v obou případech 20 EUR a je platná pro všechny fondy.

Jsou s investicí spojeny i vstupní poplatky?

S investicí je spojený tzv. vstupní poplatek, o který se sníží Vámi investovaná částka. Výše poplatku závisí na velikosti investice a konkrétním podílovém fondu.

Informace o vstupních poplatcích je zveřejněna v přehledu základních údajů každého našeho fondu a v prodejním prospektu podílového fondu.

Jak mám postupovat, pokud si chci dát podílové listy vyplatit?

O vyplatenie podielových listov môžete požiadať kedykoľvek nasledovnými spôsobmi:

  • Vyplnené tlačivo Žiadosť o vyplatenie podielových listov s úradne overeným podpisom na tlačive zašlite poštou alebo osobne doručte do sídla spoločnosti.
  • Ak máte v IAD ONLINE nastavený zabezpečený prístup PLUS, môžete Žiadosť o vyplatenie podielových listov vyplniť online a odoslať nám ju prostredníctvom systému.
  • Osobne navštívte klientske centrum IAD Investments v Bratislave a žiadosť spíšte priamo s pracovníkom IAD Investments.

Peňažné prostriedky za podielové listy Vám zašleme na Vami určený bankový účet.

Mohu podílové listy darovat?

Darování podílových listů je možné sepsáním darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Právoplatným dokladem na realizaci převodu podílových listů na obdarovaného je její originál nebo úředně ověřená kopie doručená do sídla IAD Investments, zpráv. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Je možné dědění podílových listů?

Áno, dedenie podielových listov je možné. Správcovská spoločnosť  realizuje dedenie (prechod) podielových listov na dediča (nadobúdateľa) na základe tlačiva Príkaz na registráciu prechodu podielového listu, kde nadobúdateľ (dedič) podielového listu žiada o zmenu majiteľa podielových listov a je povinný priložiť napr. právoplatné uznesenie príslušného súdu v konaní o dedičstve, osvedčenie príslušného notára povereného súdom o dedičstve, právoplatné uznesenie príslušného súdu v inom súvisiacom konaní. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti povereného pracovníka IAD Investments, podpisy na tlačive musia byť úradne overené a je potrebné ho doručiť do sídla IAD Investments. Ak dediči ešte nie je zaregistrovaný ako podielnik v IAD Investments, musí priložiť aj vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov.

Áno, právny akt dedenia podielových listov musí mať písomnú podobu výsledku Dedičského konania. Právoplatným dokladom na realizáciu prevodu podielových listov na právoplatného dediča je jej originál alebo úradne overená kópia doručená do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Proč jsou ceny fondů uveřejňovány k jiným datům, a proč některé z fondů mají cenu podílového listu stále stejnou? Zdá se, že to není aktualizováno každý den.

Čistou hodnotu majetku fondu, a tedy i cenu jednoho podílového listu nestanovujeme pro všechny naše fondy ve stejném časovém intervalu. U některých fondů je to denně, u jiných na týdenní nebo měsíční bázi.

Vzhledem k nejednotnosti oceňovacího intervalu aktualizujeme ceny podílových listů každý pracovní den po 18.00. U fondů, u kterých se oceňuje každý pracovní den, se hodnota mění každý den. U ostatních fondů se uveřejňuje poslední známá hodnota až do dne, kdy došlo k ocenění iu těchto fondů.

Z uvedeného důvodu se navenek může jevit, že ceny podílových listů nejsou denně aktualizovány. Kvůli přehlednosti však u každého fondu uvádíme datum, pro který den byla cena podílového listu platná.

Podléhá činnost IAD Investments, správ. spol., a.s. nějaké kontrole?

Kolektivní investování a celkově činnost na finančních trzích je vymezena přísným legislativním rámcem Slovenské republiky a směrnicemi Evropské komise. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností. Nakládat s majetkem v podílových fondech může jen správcovská společnost, a to jen v rámci Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností.

Nakládat s majetkem v podílových fondech může jen správcovská společnost, a to jen v rámci zákona o kolektivním investování č. 203/2011 Z.z. Kontrolní činnost nad dodržováním zákonnosti vykonává v první řadě depozitář – v současnosti ČSOB, a.s. Správcovská společnost nesmí bez souhlasu depozitáře provádět žádné transakce s majetkem fondů. Národní banka Slovenska (NBS) jako orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu s příslušnými pravomocemi může také kontrolovat a zasahovat do činnosti zpráv. spol. Národní banka Slovenska (NBS) jako orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu s příslušnými pravomocemi může také kontrolovat a zasahovat do činnosti zpráv. spol.

Co když správcovská společnost zkrachuje?

Majetek v podílových fondech je oddělen od majetku správcovské společnosti. NBS a depozitář dohlížejí na činnost správcovské společnosti, aby se vyloučila manipulace s majetkem, která by mohla poškodit podílníky. V případě krachu správcovské společnosti NBS určí nového správce podílových fondů a převede je pod jeho správu. NBS a depozitář dohlížejí na činnost správcovské společnosti, aby se vyloučila manipulace s majetkem, která by mohla poškodit podílníky.

V případě krachu správcovské společnosti NBS určí nového správce podílových fondů a převede je pod jeho správu.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.