• O nás

O nás

Jsme hrdí na svou práci a výsledky. Jsou pro nás výzvou do budoucnosti. IAD Investments jako nejstarší slovenská správcovská společnost poskytuje finanční služby v zemích střední Evropy již od roku 1991. V rámci svého evropského působení spravujeme aktiva zejména na Slovensku a v České republice v celkové hodnotě více než 1 816 517 074 EUR.

Vybudovali jsme portfolio silných produktů a svým klientům nabízíme správu investic v podílových fondech, spořící programy a individuální správu aktiv. Našimi klienty jsou investoři z mnoha evropských zemí. Prodej finančních produktů uskutečňujeme prostřednictvím sítě finančních zprostředkovatelů a spoluprací s významnými mezinárodními finančními institucemi.

Jsme členem SASS (Slovenské asociace správcovských společností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociace obchodníků s cennými papíry) . Vysoká kvalita a profesionalita správy našich fondů je pravidelně oceňována v prestižních soutěžích finančních produktů Zlatá mince, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

O nás

Základní údaje

Vedení

Historie společnosti

Listiny IAD

Často kladené otázky

Základní údaje

Vznik

Vznik

1991

Celková aktivita

Celkové aktiva pod správou

více jak 1 816 517 074 EUR

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců

43

Růst

Standardních podílových fondů

11

Nehnutelnost

Speciální fondy nemovitostí

2

Zavazadlo

Speciální fond kvalifikovaných investorů

2

Členství

Členství v zájmových sdruženích

SASS, AKAT ČR, AOCP

Zem

Působnost v zahraničí

Česká republika

Ocenení

Vedení společnosti

Ing. Vladimír Bencz

Ing. Vladimír Bencz

předseda představenstva

Peter Lukáč, MBA

Peter Lukáč, MBA

člen představenstva

Mgr. Michal Ďurica, CFA Vladimír Bolek

CFA Vladimír Bolek

člen představenstva

Ing. Ľuboš Fuzák

Ing. Ľuboš Fuzák

Vedoucí oddělení Privátní bankovnictví

Mgr. Michal Ďurica, CFA Marek Adamec

Mgr. Marek Adamec

Ředitel pro externí sítě

Ing. Lenka Vargová

Ing. Lenka Vargová

Provozní ředitelka

Mgr. Michal Ďurica, CFA Michal Ďurica, CFA

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfolio manažer

Ing. Róbert Bučič

Ing. Róbert Bučič

Portfolio manažer

Roman Vitásek, CFA

Roman Vitásek, CFA

Portfolio manažer

Simona Bajerova

Ing. Simona Bajerová

Vedoucí oddělení řízení investic – backoffice

Rita Markusekova

Ing. Rita Markuseková

Vedoucí účetního a finančního oddělení

Jana Murkova

Jana Murková

Vedoucí Klientského centra

Dozorčí rada

Ing. Róbert Bartek

předseda dozorčí rady

Ing. Vanda Vránska

člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Vester

člen dozorčí rady

Historie společnosti

Listiny IAD

Výkazy

Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2021 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2021
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2020 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2020
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2019 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2019
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2018 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2018
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2017 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2017
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2016 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2016
Účetní závěrka

IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2015 v rejstříku podle zákona 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).

Rok 2015
Účetní závěrka Rok 2014
Účetní závěrka Rok 2013
Účetní závěrka Rok 2012

Výroční zprávy

Často kladené otázky

Co je podílový fond?

Podílový fond je majetek tvořený cennými papíry, finančními prostředky, dluhopisy a jinými majetkovými hodnotami. Majetek fondu je ve vlastnictví investorů a jejich vlastnická práva jsou vyjádřena podílovými listy. Do podílového fondu může investovat neomezené množství lidí. Každý investor má ve fondu svůj podíl, kterým se podílí na všech investicích fondu i na výnosech z nich.

Podílový fond nemá právní subjektivitu. Jeho majetek není součástí majetku správcovské společnosti.

Co je podílový list?

Podílový list je cenný papír, který vyjadřuje vlastnictví podílu na majetku fondu.

Co se děje s mými finančními prostředky poté, co je investuji do fondu?

Po připsání Vámi investované částky na účet fondu, nabýváte do příslušného fondu podílové listy tohoto fondu. Jejich počet závisí na kurzu fondu v den uskutečnění investice. Například, pokud investujete 100 EUR a kurz fondu v ten den činí 0,100000 EUR, vaší investicí získáte 1 000 podílových listů tohoto fondu.

Jak zjistím aktuální hodnotu mého majetku ve fondu?

Aktuální hodnotu svého majetku určíte vynásobením počtu podílových listů a aktuální hodnoty jednoho podílu ve fondu.

Například: K 1.9.2016 je aktuální hodnota jednoho podílu podílového fondu 1.PF Slunce, o.p.f. = 0,036638 EUR. Vlastníte 10 000 podílů. Aktuální hodnota Vašeho majetku k 1.9.2016 je tedy 0,036638 x 10 000 = 366,38 EUR.

Aktuální hodnotu podílu naleznete na naší stránce – VÝKONNOSTI FONDŮ. Počet Vámi nakoupených podílů naleznete ve Vašem IAD ONLINE, každoročním výpisu z konta podílníka, případě se můžete osobně informovat v klientském centru IAD Investments.

Jsou mé peníze ve fondu časově vázány jako například v termínovaném vkladu?

Ne, podílník může kdykoli své podílové listy předložit společnosti k vyplacení. Investování není žádným způsobem časově limitováno. Je dobré, pokud podílník dodrží námi doporučený minimální investiční horizont.

Na jaké období je výhodné investovat do podílových fondů IAD Investments, správ. spol., a.s.?

Doporučený investiční horizont se odvíjí od investičního zaměření konkrétního fondu. V zásadě platí, čím rizikovější cenné papíry má fond ve svém portfoliu, tím je doporučený investiční horizont delší. Delší investiční období zmírňuje potenciální ztráty při poklesu hodnot cenných papírů.

Investiční horizonty nejsou pevně stanoveny a je na každém investorovi, na jak dlouhou dobu se rozhodne investovat. Společnost nemůže přikazovat, na jak dlouhou dobu musí investor nechat vázané své finanční prostředky ve fondu. Investiční horizonty podílového fondu jsou nastaveny tak, aby při určité investiční strategii přinášely očekávané výnosy. Za standardních tržních a ekonomických podmínek se tak s velkou pravděpodobností stane.

Co je výkonnost fondu?

Výkonnost fondu je procentuální změna čisté hodnoty majetku podílového fondu na jeden podíl oproti předchozímu časovému období. Obvykle se období stanovuje na 12 měsíců. Zhodnocení se pak udává jako procentuální změna za počítané období. V ročním vyjádření se přidává koncovka p.a. (z latinského per annum – za rok).

Mohu investování do podílového fondu přijít o celou investovanou částku?

Rozložení investic do velkého počtu cenných papírů v našich fondech zabraňuje riziku, že by klient mohl přijít o celou investovanou částku. Smyslem investování do podílových fondů je profesionální správa majetku s cílem dosáhnout v doporučeném časovém horizontu očekávaného výnosu.

Jakou částku můžu do podílových fondů investovat?

Do našich podílových fondů můžete investovat jakoukoli částku. Jediné omezení se týká výše minimální vstupní investice a výše minimální následné investice. Minimální výše investice je v obou případech 20 EUR a je platná pro všechny fondy.

Jsou s investicí spojeny i vstupní poplatky?

S investicí je spojený tzv. vstupní poplatek, o který se sníží Vámi investovaná částka. Výše poplatku závisí na velikosti investice a konkrétním podílovém fondu.

Informace o vstupních poplatcích je zveřejněna v přehledu základních údajů každého našeho fondu a v prodejním prospektu podílového fondu.

Jak mám postupovat, pokud si chci dát podílové listy vyplatit?

O vyplacení podílových listů můžete požádat kdykoli následujícími způsoby:

  • Vyplněný a notářsky ověřený tiskopis Žádost o vyplacení podílových listů zašlete poštou nebo osobně doručte do sídla společnosti.
  • Pokud máte v IAD ONLINE nastaven zabezpečený přístup PLUS, můžete Žádost o vyplacení podílových listů vyplnit online a odeslat nám ji prostřednictvím systému.
  • Osobně navštivte klientské centrum IAD Investments v Bratislavě a žádost sepište přímo s pracovníkem IAD Investments.

Peněžní prostředky za podílové listy Vám zašleme na Vámi určený bankovní účet.

Mohu podílové listy darovat?

Darování podílových listů je možné sepsáním darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Právoplatným dokladem na realizaci převodu podílových listů na obdarovaného je její originál nebo úředně ověřená kopie doručená do sídla IAD Investments, zpráv. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Je možné dědění podílových listů?

Ano, dědění podílových listů je možné. Správcovská společnost realizuje dědění (přechod) podílových listů na dědice (nabyvatele) na základě tiskopisu Oznámení o změně majitele podílových listů – přechod podílových listů, kde nabyvatel (dědic) podílového listu žádá o změnu majitele podílových listů a je povinen přiložit např. pravomocné usnesení příslušného soudu v řízení o dědictví, osvědčení příslušného notáře pověřeného soudem o dědictví, pravomocné usnesení příslušného soudu v jiném souvisejícím řízení. Pokud je formulář vyplněn bez přítomnosti pověřeného pracovníka IAD Investments, podpisy na tiskopise musí být úředně ověřeny a je třeba jej doručit do sídla IAD Investments. Pokud dědici ještě není zaregistrován jako podílník v IAD Investments, musí přiložit i vyplněný tiskopis Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů.

Ano, právní akt dědění podílových listů musí mít písemnou podobu výsledku Dědického řízení. Právoplatným dokladem na realizaci převodu podílových listů na právoplatného dědice je její originál nebo úředně ověřená kopie doručená do sídla IAD Investments, zpráv. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Proč jsou ceny fondů uveřejňovány k jiným datům, a proč některé z fondů mají cenu podílového listu stále stejnou? Zdá se, že to není aktualizováno každý den.

Čistou hodnotu majetku fondu, a tedy i cenu jednoho podílového listu nestanovujeme pro všechny naše fondy ve stejném časovém intervalu. U některých fondů je to denně, u jiných na týdenní nebo měsíční bázi.

Vzhledem k nejednotnosti oceňovacího intervalu aktualizujeme ceny podílových listů každý pracovní den po 18.00. U fondů, u kterých se oceňuje každý pracovní den, se hodnota mění každý den. U ostatních fondů se uveřejňuje poslední známá hodnota až do dne, kdy došlo k ocenění iu těchto fondů.

Z uvedeného důvodu se navenek může jevit, že ceny podílových listů nejsou denně aktualizovány. Kvůli přehlednosti však u každého fondu uvádíme datum, pro který den byla cena podílového listu platná.

Podléhá činnost IAD Investments, správ. spol., a.s. nějaké kontrole?

Kolektivní investování a celkově činnost na finančních trzích je vymezena přísným legislativním rámcem Slovenské republiky a směrnicemi Evropské komise. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností. Nakládat s majetkem v podílových fondech může jen správcovská společnost, a to jen v rámci Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností.

Nakládat s majetkem v podílových fondech může jen správcovská společnost, a to jen v rámci zákona o kolektivním investování č. 203/2011 Z.z. Kontrolní činnost nad dodržováním zákonnosti vykonává v první řadě depozitář – v současnosti ČSOB, a.s. Správcovská společnost nesmí bez souhlasu depozitáře provádět žádné transakce s majetkem fondů. Národní banka Slovenska (NBS) jako orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu s příslušnými pravomocemi může také kontrolovat a zasahovat do činnosti zpráv. spol. Národní banka Slovenska (NBS) jako orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu s příslušnými pravomocemi může také kontrolovat a zasahovat do činnosti zpráv. spol.

Co když správcovská společnost zkrachuje?

Majetek v podílových fondech je oddělen od majetku správcovské společnosti. NBS a depozitář dohlížejí na činnost správcovské společnosti, aby se vyloučila manipulace s majetkem, která by mohla poškodit podílníky. V případě krachu správcovské společnosti NBS určí nového správce podílových fondů a převede je pod jeho správu. NBS a depozitář dohlížejí na činnost správcovské společnosti, aby se vyloučila manipulace s majetkem, která by mohla poškodit podílníky.

V případě krachu správcovské společnosti NBS určí nového správce podílových fondů a převede je pod jeho správu.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.