Výkonnosti fondů

Aktuální hodnoty fondů

Výkonnosti fondů k 20. 06. 2024

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 20. 06. 2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Konzervativní fondy

Loading...
Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2024 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 let kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Vyvážené fondy

Loading...
Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2024 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 let kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Dynamické fondy

Loading...
Název fondu Datum založení Kurz Měna Vlastní jmění Od zač. roka 2024 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 let kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu jsou k datu 2.3.2022

Aktuální hodnoty fondů

Loading...
Podílové fondy Datum* Hodnota podílu Změna v % 1M**

Datum* = rozhodující den pro určení data hodnoty podílu, přičemž:

  • pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již IAD byla doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
  • pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do IAD.
    Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.

1M** = jednoměsíční změna

Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme hodnoty podílových listů (kurzů) našich fondů:

CE Bond každý pracovní den
Český konzervativní každý pracovní den
EURO Bond každý pracovní den
Global Index každý pracovní den
KD RUSSIA každý pracovní den
Optimal Balanced každý pracovní den
Zaistený fond – IAD depozitné konto každý pracovní den
1. PF Slnko každý pracovní den
Growth Opportunities každý pracovní den
Protected Equity 1 každý pracovní den
Protected Equity 2 každý pracovní den
Korunový realitní fond každý pracovní den
Prvý realitný fond každý pracovní den

Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hodin.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.