Statuty a prospekty

Obecné dokumenty

Formuláře

Zprávy o hospodaření

Statuty a prospekty

Název podílového fondu

Statuty, prodejní prospekty a dokumenty s klíčovými informacemi
Formuláře

Při investování do podílových listů podílových fondů spravovaných IAD vstupuje Investor do smluvního vztahu s IAD na základě Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále jen „Žádost o registraci“) a přistupuje k Všeobecným obchodním podmínkám, k Obchodním podmínkám pro Zabezpečený přístup k údajům, k Společnému provoznímu řádu a k Cenníku IAD. Investování do podílových fondů upravují statuty podílových fondů a prodejní prospekty pro podílové fondy, do kterých bude Investor investovat.

Formuláře

V této části naleznete formuláře určené k investování do podílových fondů, ke spořícím programům a pro Přístup IAD ONLINE. Tyto formuláře jsou určeny pro české investory. Pro investory, kteří jsou zaregistrováni na základě distribuce podílových listů v České republice jsou dostupné formuláře zveřejněny na https://www.iad.sk/cs/dokumenty/

Formuláře – investování do podílových fondů

Formulář slouží k registraci nového Investora, který je povinen spolu se Žádostí o registraci poskytnout doklady a dokumenty potřebné ke zjištění totožnosti osoby Investora a také každé fyzické osoby jednající za Investora a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Níže naleznete seznam minimálně požadovaných dokladů a dokumentů od Investora, který je povinen jednotlivé dokumenty s formulářem Žádost o registraci doručit do sídla IAD, přičemž IAD si může vyžádat i další doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti Investora a jejich ověření:

 • Fyzická osoba: doklad totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní doklad a jste-li cizinec s pobytem na území České republiky, i povolení k pobytu v České republice),
 • Neplnoletá fyzická osoba: rodný list, vyplnený formulář Dispoziční práva a doklad totožnosti zákonného zástupce,
 • Fyzická osoba a podnikatel: doklad totožnosti a výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je zapsán (ne starší tří měsíců),
 • Právnická osoba a obchodní společnosť nebo družstvo: výpis z obchodního rejstříku, výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je Investor zapsán (ne starší tří měsíců), doklad totožnosti fyzické osoby jednající za Investora, vyplněný formulář Dispoziční práva a vyplnený Formulář pro identifikaci klienta pro právnické osoby,
 • Sdružení fyzických nebo právnických osob, tedy právnická osoba jiná než obchodní společnost nebo družstvo (např. občanské sdružení, spolek, odborová organizace, politická strana nebo politické hnutí, církev nebo náboženská společnost, samosprávná komora, zájmové sdružení právnických osob), účelové sdružení majetku (např. nadace, ústav nebo fond vytvořený jako sdružení majetku), jednotka územní samosprávy (např. obec nebo vyšší územní celek) nebo jiný subjekt, o kterém tak stanoví zákon (rozpočtová nebo příspěvková organizace a jiné), dokument o zřízení a vzniku Investora, výpis z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, v níž je zapsán (ne starší tří měsíců), doklad totožnosti fyzické osoby jednající za Investora, vyplněný formulář Dispoziční práva a vyplnený Formulář pro identifikaci klienta pro právnické osoby,
 • Investor, který je zastoupen zmocněncem na základě plné moci – vedle dokladů a dokumentů podle článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodních podmínek dále též písemná plná moc s osvědčeným podpisem Investora i doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti zmocněnce a jejich ověření v rozsahu přiměřeně podle článku B. bod 2. ods. 2.9. písm. a) až e) Všeobecných obchodních podmínek, a doklad totožnosti fyzické osoby, která je oprávněna jednat na základě plné moci,
 • Rezident USA – je-li Investor rezidentem USA (občan USA nebo stát daňové rezidence Investora je USA), je povinen spolu se Žádostí o registraci podílníka vyplnit i formuláře FATCA pro fyzickou resp. právnickou osobu.

FATCA dotazník pro fyzickou osobu

Přílohy FATCA dotazníku pro fyzickou resp. právnickou osobu – aktuální formuláře naleznete zde: IRS W-8 a IRS W-9

Slovenská republika je zařazena v seznamu států, které dosáhly dohody s USA o základním obsahu mezivládní smlouvy MODEL IGA 1. IAD tímto dotazníkem zjišťuje vazby podílníka – fyzické nebo právnické osoby na USA a jeho zařazení pro účely FATCA.
FATCA je americký zákon „Foreign Account Tax Compliance Act“ ze dne 18.10.2010, který je účinný od 1. 7.2014. Pro zahraniční (tedy i slovenské) instituce z něj vyplývají určité povinnosti při identifikaci klientů a jejich ověřování, jakož i povinnost hlásit těmto zákonům požadované informace o klientech, kteří jsou daňovými rezidenty USA. Získáním těchto informací má zákon pomoci USA zamezit daňovým únikům. Ke dni účinnosti FATCA přijala společnost IAD opatření zajišťující soulad s požadavky FATCA a zaregistrovala se na stránce americké daňové správy (IRS) se statusem finanční instituce, která je vázána povinnostmi vyplývajícími z FATCA na základě mezivládní smlouvy MODEL 1. IAD bylo jí přiděleno identifikační číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number): L1409Z.99999.SL.703.
IAD je povinna v souvislosti s FATCA prověřovat vazby Investorů na USA. V případě, že Investor uvede v Žádosti o registraci a vydání podílových listů resp. v jiné smluvní dokumentaci s IAD, že je rezidentem USA, resp. pokud se jím v budoucnu stane, je povinen doručit IAD i vyplněný dotazník FATCA spolu s přílohami.

Investor je povinen formulář Žádost o registraci s příslušnými dokumenty doručit do sídla IAD. Formulář se skládá ze 4 stran. Podpis Investora na Žádosti o registraci ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel, který Žádost o registraci přijímá (s Investorem sepisuje), jinak musí být podpis Investora na Žádosti o registraci ověřen úředně.

Investor je povinen spolu se Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Formulář se přikládá k Žádosti o registraci a vyplacení podílových listů, jde-li o nezletilého klienta, právnickou osobu nebo zmocněnce.

Formulář vyplňuje Investor v případě, že:

 • Investor oznamuje IAD fyzickou osobu, které uděluje oprávnění (plná moc, jímž ji zmocňuje), aby za Investora jeho jménem nakládala s podílovými listy v majetku Investora a to včetně žádání jejich vyplacení nebo zpětného odkupu, způsob, a její podpisový vzor; jestliže Investor udělil oprávnění (plná moc) více fyzickým osobám, musí IAD současně oznámit, zda musí jednat společně nebo každá může jednat samostatně,
 • Investor, který je právnickou osobou, oznamuje IAD fyzické osoby oprávněné jednat za Investora jeho jménem jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Investora a jejich podpisové vzory,
 • Investor, který je nezletilý nebo nemá způsobilost k právním úkonům, oznamuje fyzickou osobu oprávněnou jednat za Investora jeho jménem jako zákonný zástupce Investora a její podpisový vzor.

Podpis Investora musí být ověřen IAD nebo Zprostředkovatelem, který Dispoziční práva přijímá (s Investorem sepisuje); podpis Investora na formuláři Dispoziční práva je Zprostředkovatel oprávněn ověřit jen pokud současně přijímá (s Investorem sepisuje) první Investorovu Žádost o registraci. Jinak musí být podpis Investora na formuláři Dispoziční práva ověřen úředně.

Investor může kdykoli změnit nebo zrušit udělená Dispoziční práva. Změnu nebo zrušení Dispozičních práv Investor činí a podává IAD písemně prostřednictvím formuláře pro Žádost o poskytnutí služeb. Podpis Investora na takovéto Žádosti o poskytnutí služeb musí být ověřen IAD, jinak musí být podpis Investora na formuláři Žádost o poskytnutí služeb ověřen úředně.

Investor je povinen spolu s formulářem Dispoziční práva poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Pomocí formuláře Žádost o vyplacení podílových listů může Investor požádat o vyplacení podílových listů na základě žádosti o:

 • vyplacení podílových listů z majetku Investora
 • vyplacení podílových listů jednoho podílového fondu spojené s následným vydáním podílových listů jiného podílového fondu („Přestup mezi podílovými fondy“)

Podpis Investora na Žádosti o vyplacení podílových listů učiněné a podané Investorem písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádosti o vyplacení podílových listů ověřen úředně.

Investor povinen spolu se Žádostí o vyplacení podílových listů nebo žádostí o Přestup mezi podílovými fondy poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že Investor žádá o Pravidelné vyplácení podílových listů, může tak učinit prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb.

Investor je povinen spolu s formulářem Žádost o vyplacení podílových listů  poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Tiskopis slouží k nahlášení změn: osobních nebo identifikačních údajů podílníka, změny emailové adresy pro elektronické zasílání, změny tel. čísla pro zabezpečený přístup k údajům a pro zřízení Pravidelného vyplácení podílových listů.

Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat žádost o:

 • Změna údajů týkající se Investora Investor je povinen prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb oznámit a prokázat neprodleně po jejím vzniku každou změnu údajů týkajících se Investora, které se uvádějí v Žádosti o registraci a každou změnu dokladů a dokumentů potřebných k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření, které Investor předložil IAD; jejich podstatnou změnu a to zejména:
  – změnu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, korespondenční adresy, druhu a čísla dokladu totožnosti, státu daňové rezidence,
  – e-mailové adresy sloužící k poskytování informací prostředky elektronické komunikace, Mobilního čísla za účelem poskytování služby Přístup IAD ONLINE,
  – statusu politicky exponované osoby, statusu rezidenta USA.

Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel (Zprostředkovatel však nemůže ověřit podpis Investora na Žádosti o poskytnutí služeb, kterou Investor oznamuje změnu Mobilního čísla za účelem poskytování Přístupu IAD ONLINE), který Žádost o poskytnutí služeb přijímá (s Investorem sepisuje) ; jinak musí být podpis Investora ověřen úředně.

Spolu s Žádostí o poskytnutí služeb je Investor povinen předložit IAD doklady a dokumenty prokazující změnu údajů týkajících se Investora, které jsou uvedeny v Žádosti o registraci, a aktuální doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření, které Investor předložil IAD a týká se jejich oznamovaná změna.

 • Pravidelné vyplácení podílových listů Investor může prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb požádat o pravidelné vyplácení podílových listů v majetku Investora.
  Podpis Investora na Žádosti o poskytnutí služeb učiněné a podané Investorem písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřen úředně.
 • Dispoziční práva Investor může kdykoli změnit nebo zrušit udělená dispoziční práva prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb.
  Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb musí být ověřen IAD, jinak musí být podpis Investora na formuláři Žádost o poskytnutí služeb ověřen úředně.

Investor je povinen spolu se Žádostí o poskytnutí služeb poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Investor může prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí služeb – oznámení změny zprostředkovatele změnit osobu Zprostředkovatele (oznámit IAD nového Zprostředkovatele pro Investora).

Podpis Investora na takové Žádosti o poskytnutí služeb ověřuje IAD nebo Zprostředkovatel, který Žádost o poskytnutí služeb přijímá (s Investorem sepisuje).

Investor je povinen spolu se Žádost o poskytnutí služeb – oznámení změny zprostředkovatele poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Pomocí formuláře Žádost o poskytnutí služeb – žádost o pravidelné vyplacení podílových listů může Investor požádat o pravidelné vyplacení podílových listů na základě žádosti o:

 • vyplacení podílových listů z majetku Investora
 • vyplacení podílových listů jednoho podílového fondu spojené s následným vydáním podílových listů jiného podílového fondu („Přestup mezi podílovými fondy“)

Podpis Investora na Žádosti o poskytnutí služeb – žádost o pravidelné vyplacení podílových listů učiněné a podané Investorem písemně ověřuje IAD, jinak musí být podpis Investora na takové Žádost o poskytnutí služeb žádost o pravidelné vyplacení podílových listů ověřen úředně.

Investor je povinen spolu se Žádostí o poskytnutí služeb – žádost o pravidelné vyplacení podílových listů poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle čl. B. bod 2. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Převodem podílového listu je změna majitele podílového listu uskutečněná na základě smlouvy podle zákona o cenných papírech (zejména smlouvy o koupi cenných papírů, smlouvy o darování cenných papírů..) Převodce a Nabyvatel žádají o změnu majitele podílových listů v seznamu podílníků ao realizaci převodu podílových listů a postup upravuje Společný provozní řád.

Příkazy k registraci převodu podílového listu dávají Převodce i Nabyvatel písemně a společně na jednom formuláři Oznámení o změně majitele podílových listů – PŘEVOD podílových listů. Pravost podpisů Převodce a Nabyvatele ověřuje IAD, jinak musí být jejich podpisy ověřeny úředně.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit i řádně vyplněnou Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů pokud již tak neučinil v minulosti.

Investor je povinen spolu s Příkazem pro registraci převodu podílového listu poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Přechodem podílového listu je změna majitele podílového listu na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví, pravomocného rozhodnutí jiného státního orgánu nebo na základě jiných právních skutečností stanovených obecně závaznými právními předpisy a postup upravuje Společný provozní řád.

Příkaz k registraci přechodu podílových listů (změnu v osobě majitele podílového listu) podává Nabyvatel písemně na formuláři Oznámení o změně majitele podílových listů – PŘECHOD podílových listů. Pravost podpisu Nabyvatele ověřuje IAD, jinak musí být podpis ověřen úředně.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit doklad, prvopis nebo jeho úředně osvědčenou kopii, prokazující oprávnění nabýt podílový list (např. pravomocné usnesení příslušného soudu v řízení o dědictví, osvědčení příslušného notáře pověřeného soudem o dědictví, pravomocné usnesení příslušného soudu v jiném souvisejícím) jinak IAD registraci přechodu podílového listu neprovede.

Nabyvatel je povinen k formuláři přiložit i řádně vyplněnou Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, pokud už tak neučinil v minulosti.

Investor je povinen spolu s formulářem Příkaz pro registraci přechodu podílového listu poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Příkaz k registraci smluvního zástavního práva

Ve formuláři žádá oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo zástavce nebo NBS v souladu s § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech) o vznik, změnu a zánik smluvního zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka – zástavce. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři.

Smluvní zástavní právo k podílovým listům se registruje v rejstříku zástavních práv k podílovým listům vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád. Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Formulář vám poskytne naše klientské centrum.

Investor je povinen spolu s formulářem Příkaz k registraci smluvního zástavního práva poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Příkaz k registraci zákonného zástavního práva

Na základě formuláře žádá oprávněná osoba (kterou je příslušný státní orgán na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů) o vznik, změnu a zánik zákonného zástavního práva k zaknihovaným podílovým listům podílníka. Seznam dokladů, které je třeba přiložit, je uveden ve formuláři. Zákonné zástavní právo k podílovým listům se registruje v rejstříku zástavních práv k podílovým listům vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Formulář vám poskytne naše klientské centrum.

Investor je povinen spolu s formulářem Příkaz k registraci zákonného zástavního práva poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Příkaz k registraci zabezpečovacího převodu k podílovým listům

Zajišťovací převod k podílovým listům se registruje v registru zajišťovacích převodů podílových listů vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád. Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je věřitel nebo dlužník) žádá o vznik, změnu nebo zánik zajišťovacího převodu k podílovým listům podílníka – dlužníka. V případě vzniku a zániku zabezpečovacího převodu oprávněná osoba předkládá i formulář Oznámení o změně majitele – převod podílových listů. Seznam dokladů, které je třeba přiložit je uveden ve formuláři.

Zabezpečovací převod k podílovým listům se registruje v registru zabezpečovacích převodů podílových listů vedeném IAD a postup upravuje Společný provozní řád. Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Formulář vám poskytne naše klientské centrum.

Investor je povinen spolu s formulářem Příkaz k registraci zabezpečovacího převodu k podílovým listům poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Příkaz k registraci pozastavení práva nakládat („PPN“) s podílovými listy

Na základě formuláře oprávněná osoba (kterou je majitel podílových listů, zástavní věřitel, obchodník s cennými papíry na základě pokynu nebo smlouvy s podílníkem, oprávněný státní orgán, exekutor, orgán vykonávající dohled, IAD) podává příkaz k registraci pozastavení práva nakládat s podílovými listy ( vznik, zrušení) .Pozastavení práva nakládat s podílovými listy se registruje v Samostatné evidenci zaknihovaných podílových listů vedené IAD a depozitářem, a postup upravuje Společný provozní řád.

Oprávněná osoba je povinna přiložit k formuláři doklady prokazující její oprávnění podat Příkaz k registraci pozastavení práva nakládat („PPN“) s podílovými listy. Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Formulář vám poskytne naše klientské centrum.

Investor je povinen spolu s formulářem Příkaz k registraci pozastavení práva nakládat s podílovými listy poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Formuláře k spořícím programům Profit, Top Life, VIP, Jistota Invest a Junior Invest

Ve formuláři Investor žádá změnu v částce měsíčního příspěvku ve spoření PROFIT a TOP LIFE nebo změnu v době smluvní vázanosti spoření TOP LIFE.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Investor je povinen spolu s formulářem Žádost o změny v produktech účelového spoření PROFIT a TOP LIFE poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Ve formuláři Investor žádá změnu náležitostí (např. změnu cílové částky, změnu doby spoření, mimořádný vklad, jiné) v jednotlivých programech.

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně.

Investor je povinen spolu s formulářem Žádost o změnu náležitostí programu Variabilní investiční program, Jistota Invest a Junior Invest poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

IAD ONLINE

Formulář je třeba doručit do sídla IAD. Pokud podpis Investora neověřuje IAD, pravost podpisu musí být ověřena úředně. Pokud Investor prostřednictvím tohoto formuláře činí vůči IAD jen Žádost o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou, tak podpis Investora může ověřit i Zprostředkovatel.

Prostřednictvím tohoto formuláře má Investor možnost podat následující žádosti:

 • Žádost o zřízení Přístupu IAD ONLINE
  Ve formuláři žádá Investor o zřízení Přístupu IAD ONLINE a současně v něm musí udělit Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou.
 • Žádost o změnu formy Přístupu IAD ONLINE
  Ve formuláři žádá Investor o změnu formy Přístupu IAD ONLINE a současně v něm musí udělit Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou.
 • Žádost o zrušení zablokování Přístupu IAD ONLINE
  Ve formuláři žádá Investor o zrušení zablokování Přístupu IAD ONLINE. Zároveň může požádat o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE.
 • Žádost o přidělení nových přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE
  Investor žádá IAD, aby mu přidělila nové Přístupové údaje pro Přístup IAD ONLINE přidělované IAD (Heslo a Šifrovací klíč).
 • Souhlas s poskytováním informací elektronickou formou
  Investor uděluje IAD souhlas s poskytováním informací prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

Investor je povinen spolu s formulářem Žádosti pro přístup IAD ONLINE a souhlas s poskytovaním informací elektronickou formou poskytnout IAD doklady a dokumenty potřebné k identifikaci a zjištění totožnosti osoby a jejich ověření podle článku B. bod 2. ods. 2.9. Všeobecných obchodních podmínek.

Zprávy o hospodaření

Období

Roční zprávy o hospodaření

Půlroční zprávy o hospodaření
Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.