• Podílové fondy
Podílové fondy

Podílové fondy

Cílem naší společnosti je vyvíjet a spravovat podílové fondy tak, abychom Vám pomohli naplnit Vaše finanční potřeby a investiční očekávání.

Mezi naše top fondy patří Prvý realitný fond, 1. PF Slnko a Growth Opportunities.

Podílové fondy

Nabídka fondů

Tvoříme produkty s rozličnými investičními strategiemi, které vystihují náladu na světových a evropských trzích, a zohledňují dlouhodobou stabilitu. Je naším závazkem investovat Vaše peníze s obezřetností a odbornou péčí.

Konzervativní investování

Konzervativní investování

Konzervativní investiční strategie je vhodná pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investice před rizikovou maximalizací výnosu.

Vyvážené investování

Vyvážené investování

Vyvážená investiční strategie je vhodná pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice při nižší úrovni rizika.

Dynamické investování

Dynamické investování

Dynamická investiční strategie je vhodná pro zkušenější investory, kteří očekávají vyšší zhodnocení investice při vyšší úrovni rizika.

Akciové fondy

Akciové fondy

Akciové fondy jsou z fondů nejvolatilnější, na druhé straně však přinášejí nejvyšší výnosy při dlouhodobějším horizontu (minimálně 5 let). Mohou být zaměřeny na různé druhy akcií, nebo investují pouze do akcií společností jednoho sektoru (např. farmaceutických společností) nebo jednoho regionu (např. akcie podniků z USA) a pod.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy

Fondy, které investují většinu svého majetku do dluhopisů. Přinášejí zajímavý výnos při investování na období alespoň dva roky. Představují vhodnou alternativu ke střednědobým termínovaným vkladům v bankách.

Realitní fondy

Realitní fondy

Realitní fondy investují zejména do realitních aktiv – nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jakož i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu a finančních derivátů za účelem zabezpečení vůči riziku a za účelem dosahování výnosů.

Smíšené fondy

Smíšené fondy

Fondy, které investují současně do akcií a dluhopisů, případně i do nástrojů peněžního trhu. Poměr akcií a dluhopisů, případně jiných finančních nástrojů se liší podle zaměření investiční politiky fondu.

Proč investovat s námi

Vaše investice jsou v bezpečí

Majetek našich klientů je veden na samostatných účtech, oddělených od majetku správcovské společnosti a v žádném případě se nemůže stát naším vlastnictvím. Všechny finanční transakce v podílových fondech kontroluje a schvaluje nezávislý depozitář, kterým je ČSOB, a.s. Kromě toho, dozor nad činností IAD Investments provádí Národní banka Slovenska, jako nejvyšší kontrolní orgán, dále dozorčí rada společnosti a nezávislý auditor. Správu fondů a činnost správcovské společnosti upravuje i legislativa: Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektivním investování.

Vaše investice jsou v bezpečí

Sledování vývoje hodnoty Vaší investice s nohama na stole

Bezpečně a jednoduše vám pomocí internetu umožníme získat přehled o vašich úsporách a investicích, sledovat jejich zhodnocení, aktuální stav Vašeho majetku a historii transakcí. Jako klient společnosti IAD Investments s investicí automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD ONLINE a mobilní aplikace IAD Mobile.

Sledování vývoje hodnoty

Další výhody

Všechny námi spravované fondy jsou otevřené, což znamená, že se s investicí nespojuje žádná fixní časová vázanost. Peníze Vám vyplatíme bezodkladně po doručení Žádosti o vyplacení podílových listů. Žádost můžete podat osobně, poštou, přes internet nebo u svého finančního zprostředkovatele. Peníze jsou v každé chvíli Vaše a máte na ně dosah. Všechny žádosti a instrukce naleznete v kapitole ŽÁDOSTI A DOKUMENTY.

Další výhody

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.