Podněty, reklamace a stížnosti

Můžete se na nás obrátit kterýmkoli z následujících způsobů:

Písemně

na adresu naší společnosti: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Elektronicky

na e-mailovou adresu: podnety@iad.sk
prostřednictvím následujícího formuláře

Telefonicky

každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hodin.
na bezplatné infolince 0800 601 601

Osobně

každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hodin. na adrese IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.