• IAD Online

IAD ONLINE

IAD ONLINE poskytuje našim klientům údaje a neustálý přehled o jejich investicích prostřednictvím zabezpečeného přístupu. Služba umožňuje sledovat vývoj hodnoty investice, elektronicky podávat žádosti o výplatu nebo trvalé vyplácení podílových listů, požádat o převod prostředků mezi jednotlivými fondy a rušit žádosti o trvalé vyplácení podílových listů.

Jednou z výhod IAD ONLINE je možnost podávat vybrané typy žádostí, aniž by bylo nutné navštívit IAD Investments osobně nebo příslušnou žádost ověřovat u notáře (přístup PLUS).

Služba bezplatná a dostupná ve více jazycích. Získáte ji automaticky při vyplnění Žádosti o registraci podílníka a investováním do některého z našich produktů. Typ zabezpečeného přístupu si můžete zvolit dle Vašich preferencí a během celého investičního období, můžete kdykoli požádat o jeho změnu.

O nás

Typy zabezpečeného přístupu

IAD Investments umožňuje klientovi ve službě IAD ONLINE následující funkcionality (viz tabulka):

Forma zabezpečeného přístupu Přehled evidovaných údajů a hodnoty majetku Žádost o vyplacení podílových listů Žádost o trvalé vyplácení podílových listů
Pasívny (všechny PF)
PLUS (všechny PF) (všechny PF) (jen ZDK*)

Přehled evidovaných údajů a hodnoty majetku – umožňuje klientovi pasivní prohlížet elektronicky evidované nebo elektronicky uchovávané údaje a sledovat vývoj hodnoty jeho investice

Žádost o vyplacení podílových listů – umožňuje investorovi podávat IAD Investmenst žádost o vyplacení podílových listů určeného podílového fondu který je v majetku podílníka, v elektronické podobě

Žádost o trvalé vyplácení podílových listů – umožňuje investorovi podávat IAD Investmenst žádost o trvalé vyplácení podílových listů určeného podílového fondu který je v majetku podílníka, v elektronické formě včetně elektronického rušení příkazů

K aktivaci IAD ONLINE přístupu je potřeba:

Pasivní přístup -Majetek v podílovém fondu nebo majetek v individuální správě aktiv (investor má ve svém majetku alespoň jeden podílový list některého z Podílových fondů nebo má s IAD Investments uzavřenou smlouvu o řízení portfolia).

Přístup PLUS – Majetek v podílovém fondu nebo majetek v individuální správě aktiv, bankovní účet (investor má jako majitel účtu veden běžný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie), mobilní telefonní číslo.

Podrobné informace o službě IAD ONLINE, tiskopisy potřebné ke zřízení online přístupu a ceník naleznete v části Dokumenty a formuláře.

Bezpečnosť

Aby Váš přístup do IAD ONLINE zůstal v bezpečí, doporučujeme nepoužívat systém na veřejných počítačích (v internetových kavárnách, školních učebnáchapod.). Své přihlašovací údaje (heslo, šifrovací klíč) nesdělujte a dopis, na kterém Vám bezpečnostní prvky byly doručeny, pečlivě uschovejte. Přihlašovací údaje neposílejte formou e-mailu a neklikejte na linky zaslané e-mailem, a to ani v případě, že se odesílatel vydává za společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. Naše společnost od Vás nebude nikdy vyžadovat jejich zaslání.

Při prvním přihlášení prostřednictvím zabezpečeného přístupu do IAD ONLINE doporučujeme změnit Vaše přístupové údaje.

Zapomenuté přihlašovací údaje do IAD ONLINE / Přihlášení nefunguje

Pokud jsme Vám přihlašovací údaje posílali e-mailem, zkuste nejprve prohledat Vaši schránku (i složku nevyžádaná pošta/spam) od odesílatele iadmailing@iad.sk. Pokud přihlašovací údaje neumíte najít, nebo máte jiný problém s přihlášením, obraťte se na naše klientské oddělení emailem na info@iad.sk nebo na bezplatnou infolinku 800 601 601, přichystejte si Vaše rodné číslo nebo číslo smlouvy a Vaši e-mailovou adresu. Klientské oddělení je k dispozici v pracovních dnech v době od 8.30 do 17.00hod.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.