Archiv dokumentů

Statuty a prospekty

Klíčové informace

Obecné dokumenty

Jiné dokumenty

Statuty a prospekty


Dokumenty s klíčovými informacemi (KID) / Klíčové informace pro investory (KIID)


Obecné dokumenty


3. 11. 2014 - 3. 4. 2017

3. 4. 2017 - 3. 1. 2018

1. 4. 2015 - 3. 4. 20173. 4. 2017 - 3. 1. 2018

Jiné dokumenty


30. 6. 2017

31. 12. 2017

30. 6. 2018

31. 12. 2018

30. 6. 2019


2. 11. 2015 - 29. 1. 201621. 4. 2015 - 15. 6. 2015

2. 11. 2015 - 29. 1. 2016

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

3. 4. 2017 - 3. 7. 2017


6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

31. 12. 2019

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.