Investiční kalkulačka

Investiční kalkulačka Vám po zadání vstupních údajů vypočítá ilustrativní vývoj hodnoty investice, které byste mohli dosáhnout investováním do některého z našich fondů.

Pravidelné investování

Při pravidelném investování hodnota Vaší investice narůstá díky pravidelným vkladům a zhodnocení podílového fondu.

Jednorázové investování

V případě jednorázového investováníhodnota Vaší investice narůstá díky jejímu zhodnocení v podílovém fondu. Reálný a aktuální vývoj výkonnosti fondu je vždy uveden v detailu konkrétního fondu.

Upozornění: Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti, co se týče způsobu, jakým se tato investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek, a nejsou přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na výkonnosti trhu a době, na kterou si investici/produkt ponecháte. Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Pravidelné investování

Jednorázové investování

20 € 5 000 €
1 R. 40 R.
20 € 200 000 €
1 R. 40 R.

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Upozornění: Očekávaná výkonnost nezohledňuje vstupní, výstupní a jiné poplatky, které mohou snížit hodnotu investice. Budoucí výkonnost je předmětem zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a která se může v budoucnu měnit. Výpočet není simulace výsledků žádného produktu z produktové nabídky IAD Investments. Očekávané zhodnocení investice do podílových fondů má výlučně informativní charakter. Hodnota investice může růst, stagnovat nebo i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než učiníte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) v českém jazyku v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.