Marketingová sdělení

Marketingové sdělení pro fondy IAD Investments

Upozornění. Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu Prvý realitný fond.

Marketingové sdělení pro Prvý realitný fond

Upozornění. Tento materiál je marketingovým sdělením. Než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondu První realitní fond spravovaného IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

Marketingové sdělení pro ETF Spoření

Upozornění. Tento materiál je marketingovým sdělením. ETF Spoření nabízí Investiční strategie se středním až vysokým stupněm investičního rizika a je určeno pro osoby, které jsou neprofesionálními klienty, a nejsou rezidenty Spojených států amerických, a které jsou ochotny podstoupit střední až vysoké riziko spojené s investicí, a tedy riziko kolísání její hodnoty , případně i ztráty investovaných prostředků, a jejichž investiční cíle směřují ke zhodnocení majetku a/nebo vytvoření finanční rezervy. Při poskytování ETF Spoření je Portfolio Klienta tvořeno Cennými papíry ETF, kterými jsou cenný papír fondu obchodovaného na burze. ETF a peněžními prostředky určenými na pořízení Cenných papírů ETF. S investicí do Cenných papírů ETF v ETF Spoření je spojeno i riziko, hodnota této investice se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na všechny související informace o ETF Spoření včetně poplatků, které jako Klient hradíte, v dokumentech: Obchodní podmínky pro ETF Spoření, Nabídka Investičních strategií pro ETF Spoření, Smlouva pro ETF Spoření, Sazebník poplatků pro ETF Spoření a Informace o IAD a jí poskytovaných službách, které jsou k dispozici v českém jazyce v sídle IAD Investments, zpráv. spol., a.s., v sídle Zprostředkovatele resp. u Zprostředkovatelů, kteří jsou podřízenými finančními agenty a provádějí finanční zprostředkování na základě smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem.

Marketingové sdělení pro IAD Spoření

Upozornění. Tento materiál je marketingovým sdělením. IAD Spoření nabízí Investiční strategie s nízkým až vysokým stupněm investičního rizika a je určeno pro osoby, které jsou neprofesionálními klienty a nejsou rezidenty Spojených států amerických, a které jsou ochotny podstoupit střední až vysoké riziko spojené s investicí, a tedy riziko kolísání její hodnoty, případně i ztráty investovaných prostředků, a jejichž investiční cíle směřují ke zhodnocení majetku a/nebo vytvoření finanční rezervy. Při poskytování IAD Spoření je portfolio klienta tvořeno Finančními nástroji, kterými jsou podílové listy podílových fondů spravovaných IAD Investments, správ. spol. a.s. (dále jen „IAD“) a peněžními prostředky určenými k nabytí Finančních nástrojů. Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na všechny související informace o IAD Spoření včetně poplatků, které jako Klient hradíte, v dokumentech: Obchodní podmínky pro IAD Spoření, Nabídka Investičních strategií pro IAD Spoření, Smlouva pro IAD Spoření, Sazebník poplatků pro IAD Spoření a Informace o IAD a jí poskytovaných službách, které jsou k dispozici v českém jazyce v sídle IAD, v sídle Zprostředkovatele resp. u Zprostředkovatelů, kteří jsou podřízenými finančními agenty a provádějí finanční zprostředkování na základě smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem. Se statutem, prodejním prospektem a dokumentem s klíčovými informacemi fondů v českém jazyce se můžete seznámit v sídle IAD nebo na www.iad.sk.

Marketingové sdělení pro službu řízení portfolia Private Banking

Upozornění. Tento materiál je marketingovým sdělením. Služba řízení portfolia Private Banking nabízí Investiční strategie s nízkým až vysokým stupněm investičního rizika a je určena pro osoby, které nejsou rezidenty Spojených států amerických, a které jsou ochotny podstoupit nízké až vysoké riziko spojené s investicí, a tedy riziko kolísání její hodnoty, případně i ztráty investovaných prostředků, a jejichž investičním cílem je zhodnocení majetku, vytvoření finanční rezervy nebo pravidelný příjem (výplata úroků, dividend, výnosů). Při poskytování služby řízení portfolia Private Banking je portfolio klienta tvořeno Finančními nástroji, kterými jsou zejména akcie, dluhopis, podílový list nebo majetková účast subjektu kolektivního investování, investiční certifikát, směnka, derivát nebo jiný převoditelný cenný papír a peněžní prostředky určené k nabytí Finančních nástrojů. S investicí do Finančních nástrojů v řízení portfolia Private Banking je spojeno i riziko, hodnota této investice se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Než učiníte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na všechny související informace o řízení portfolia Private Banking včetně poplatků, které jako klient hradíte, v dokumentech: Obchodní podmínky pro poskytování služby Řízení portfolia Private Banking, Smlouva o poskytování služby Řízení portfolia Private Banking,
Sazebník poplatků pro RP Private Banking, Dotazníky a Informace o IAD a jí poskytovaných službách, které jsou k dispozici v českém jazyce v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s., v sídle Zprostředkovatele resp. u Zprostředkovatelů, kteří jsou podřízenými finančními agenty a provádějí finanční zprostředkování na základě smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem.