Pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA

Vážení investoři,

Dovolujeme si Vás informovat, že IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) rozhodnutím ze dne 6. března 2023 přijatým v době v 15:30 hodin v zájmu podílníků rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavení od 7. března 2023 od 0:00 hod. do 6 .března 2024 do 24:00 hod. z důvodů, že Podílový fond investuje svůj majetek především do cenných papírů, kterými jsou akcie a podílové listy ETF zaměřených na ruské akcie, se kterými není možné v současnosti obchodovat a jejichž hodnotu nelze v současnosti ani určit způsobem stanoveným opatřením Národní banky Slovenska číslo 13/2011.

V souvislosti s pokračujícím vojenským konfliktem mezi Ruskou federací a Ukrajinou a ekonomickými sankcemi uvalenými na Ruskou federaci, vybrané právnické osoby se sídlem v Ruské federaci a fyzické osoby, které jsou státními občany Ruské federace, nebo s těmito osobami propojené osoby, a recipročními sankcemi u federací je výrazně narušeno obvyklé obchodování na trhu cenných papírů s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací, když IAD sama ani prostřednictvím brokerů nemá přístup na ruský kapitálový trh Moskevská burza (MOEX) a nemůže na MOEX uskutečňovat nové obchody s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací ani uzavírat aktuální pozice obchodované na MOEX, ruský Národní zúčtovací depozitář (NSD) byl zařazen na Konsolidovaný seznam finančních sankcí Evropské unie, který obsahuje konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na které se v rámci sankcí EU vztahuje zmrazení a ktiv a zákaz zpřístupnit jim finanční prostředky a hospodářské zdroje, na London Stock Exchange se stále neobchoduje s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací / akciemi společností se sídlem v Ruské federaci kótovanými na zahraniční burze, v důsledku čehož stále není možné provádět obchody s cennými papíry a jinými finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací obchodovanými na regulovaném trhu a nelze ani s náležitou odbornou péčí určovat jejich hodnotu.

IAD nesmí ode dne pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA vyplácet ani vydávat podílové listy Podílového fondu KD RUSSIA.

IAD investory informuje, že neeviduje žádnou neprovedenou žádost o vydání podílových listů Podílového fondu a žádnou neprovedenou žádost o vyplacení podílových listů Podílového fondu a dovoluje si investory požádat, aby až do doby obnovení vydávání a vyplácení podílových listů Podílového fondu nepodávaly Společnosti další žádosti o vydání podílových listů Podílového fondu a neuhrazovaly další platby peněžních prostředků na investici do Podílového fondu, protože vydání podílových listů Podílového fondu v této době bude Společnost nucena odmítat.

IAD bude informovat podílníky o obnovení vyplácení podílových listů v sídle IAD a na webovém sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA IAD vydá nebo vyplatí podílové listy, jejichž vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu podílového listu Podílového fondu KD RUSSIA ke dni obnovení vyplácení podílových listů.

Zpět na všechny aktuality