Aktualizácia dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 11.01.2023 bola schválená zmena dokumentu Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IAD Investments, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a. s. z dôvodu aktualizácie v jeho v prílohe s názvom Zoznam podielových fondov, ktorých podielové listy sú vydané v zaknihovanej podobe z dôvodu doplnenia nového podielového fondu s účinnosťou od 11.01.2023.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality