• Sporenie
Sporenie

Sporiace programy

Sporiace programy sú vhodné pre klientov, ktorí si chcú vytvoriť finančnú rezervu, majú záujem pravidelne sporiť a zároveň využívať účinky pravidelného investovania. Sporiace programy IAD Investments ponúkajú vysokú variabilitu a flexibilitu. Výšku mesačného vkladu a dobu sporenia si plánuje a určí klient.

Investičné sporenie

Naše sporiace programy:

ETF Sporenie

ETF SPORENIE

Doba sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný pravidelný vklad:
od 20 EUR

Frekvencia sporenia:
jednorazová, mesačná

IAD SPORENIE

IAD SPORENIE

Doba sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný pravidelný vklad:
od 20 EUR

Frekvencia sporenia:
jednorazová, mesačná, štvrťročná

PROFIT 2

PROFIT 2

Garantovaný výsledok sporenia:
2,8 % p. a.

Doba sporenia:
5 rokov

Minimálny mesačný vklad:
20 EUR

Maximálny mesačný vklad:
5000 EUR

Frekvencia sporenia:
Mesačne

Predaj produktu ukončený 1. 2. 2020.

Sp[orenie s riadeným portfóliom

Sporenie s riadeným portfóliom

Dĺžka sporenia v rokoch:
5 – 40 rokov

Minimálny mesačný vklad:
20 EUR

Maximálny mesačný vklad:
5000 EUR

Perióda sporenia:
Mesačne

Predaj produktu ukončený 1. 8. 2019.

Chcete si založiť sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie?

Upozornenie: Pri poskytovaní IAD Sporenia je portfólio klienta tvorené finančnými nástrojmi, ktorými sú podielové listy podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) a peňažnými prostriedkami určenými na nadobudnutie finančných nástrojov. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Tento materiál je marketingovým oznámením, má iba informatívnu povahu, nie je návrhom ani výzvou na uzavretie zmluvy IAD SPORENIE.