• O nás

O nás

Sme hrdí na svoju prácu a výsledky. Sú pre nás výzvou do budúcnosti. IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 2 177 884 205 EUR.

Vybudovali sme portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Našimi klientmi sú investori z mnohých európskych krajín. Predaj finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Sme členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociácie obchodníkov s cennými papiermi) . Vysoká kvalita a profesionalita spravovania našich fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných produktov Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

O nás

Základné údaje

Vedenie

História spoločnosti

Listiny IAD

Často kladené otázky

Základné údaje

Vznik

Vznik

1991

Celková aktivita

Celkové aktíva pod správou

viac ako 2 177 884 205 EUR

Zamestnanci

Počet zamestnancov

43

Rast

Štandardných podielových fondov

11

Nehnuteľnosť

Špeciálne fondy nehnuteľností

2

Batožina

Špeciálne fondy kvalifikovaných investorov

3

Členstvo

Členstvo v záujmových združeniach

SASS, AKAT ČR, AOCP

Zem

Pôsobnosť v zahraničí

Česká republika

Ocenenia pre IAD Investments

Vedenie spoločnosti

Ing. Vladimír Bencz

predseda predstavenstva

Peter Lukáč

člen predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek

člen predstavenstva

Ing. Lenka Vargová

Prevádzková riaditeľka

Ing. Ľuboš Fuzák

Vedúci oddelenia Privátne bankovníctvo

Mgr. Marek Adamec

Riaditeľ pre externé siete

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér

Ing. Simona Bajerová

Vedúca oddelenia riadenia investícií – backoffice

Ing. Rita Markuseková

Vedúca účtovného a finančného oddelenia

Jana Murková

Vedúca Klientskeho centra

Dozorná rada

Ing. Róbert Bartek

predseda dozornej rady

Ing. Vanda Vránska

člen dozornej rady

Ing. Miroslav Vester

člen dozornej rady

História spoločnosti

Listiny IAD

Výkazy

Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2023
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2022
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2021 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2021
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2020
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2019
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2018
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2017
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2016
Účtovná závierka

IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).

Rok 2015
Účtovná závierka Rok 2014
Účtovná závierka Rok 2013
Účtovná závierka Rok 2012

Výročné správy

Často kladené otázky

Čo je to podielový fond?

Podielový fond je majetok tvorený cennými papiermi, finančnými prostriedkami, dlhopismi  a inými majetkovými hodnotami. Majetok fondu je vo vlastníctve investorov a ich vlastnícke práva sú vyjadrené podielovými listami. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý investor má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj na výnosoch z nich.

Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Jeho majetok nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.

Čo je to podielový list?

Podielový list je cenný papier, ktorý vyjadruje vlastníctvo podielu na majetku fondu.

Čo sa deje s mojimi finančnými prostriedkami po tom, ako ich investujem do fondu?

Po pripísaní Vami investovanej sumy na účet fondu, nadobúdate do príslušného fondu podielové listy tohto fondu. Ich počet závisí od kurzu fondu v deň uskutočnenia investície. Napríklad, ak investujete 100 EUR a kurz fondu v ten deň predstavuje 0,100000 EUR, vašou investíciou nadobudnete 1 000 podielových listov tohto fondu.

Ako zistím aktuálnu hodnotu môjho majetku vo fonde?

Aktuálnu hodnotu svojho majetku určíte vynásobením počtu podielových listov a aktuálnej hodnoty jedného podielu vo fonde.

Napríklad: K 1.9.2016 je aktuálna hodnota jedného podielu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f. = 0,036638 EUR. Vlastníte 10 000 podielov. Aktuálna hodnota Vášho majetku k 1.9.2016 je teda 0,036638 x 10 000 = 366,38 EUR.

Aktuálnu hodnotu podielu nájdete na našej stránke – VÝKONNOSTI FONDOV. Počet Vami nakúpených podielov nájdete vo Vašom IAD ONLINE, každoročnom výpise z konta podielnika, prípadne sa môžete osobne informovať v klientskom centre IAD Investments.

Sú moje peniaze vo fonde časovo viazané ako napríklad v termínovanom vklade?

Nie, podielnik môže kedykoľvek svoje podielové listy predložiť spoločnosti na vyplatenie. Investovanie nie je žiadnym spôsobom časovo limitované. Je dobré, ak podielnik dodrží nami odporúčaný minimálny investičný horizont.

Na aké obdobie je výhodné investovať do podielových fondov IAD Investments, správ. spol., a.s.?

Odporúčaný investičný horizont sa odvíja od investičného zamerania konkrétneho fondu. V zásade platí, čím rizikovejšie cenné papiere má fond vo svojom portfóliu, tým je odporúčaný investičný horizont dlhší. Dlhšie investičné obdobie zmierňuje potenciálne straty pri poklese hodnôt cenných papierov.

Investičné horizonty nie sú pevne stanovené a je na každom investorovi, na akú dlhú dobu sa rozhodne investovať. Spoločnosť nemôže prikazovať, na akú dlhú dobu musí investor nechať viazané svoje finančné prostriedky vo fonde. Investičné horizonty podielového fondu sú nastavené tak, aby pri určitej investičnej stratégií prinášali očakávané výnosy. Za štandardných trhových a ekonomických podmienok sa tak s veľkou pravdepodobnosťou stane.

Čo je to výkonnosť fondu?

Výkonnosť fondu je percentuálna zmena čistej hodnoty majetku podielového fondu na jeden podiel oproti predchádzajúcemu časovému obdobiu. Obvykle sa obdobie stanovuje na 12 mesiacov. Zhodnotenie sa potom udáva ako percentuálna zmena za počítané obdobie. V ročnom vyjadrení sa pridáva koncovka p.a. (z latinského per annum – za rok).

Môžem investovaní do podielového fondu prísť o celú investovanú sumu?

Rozloženie investícií do veľkého počtu cenných papierov v našich fondoch zabraňuje riziku, že by klient mohol prísť o celú investovanú sumu. Zmyslom investovania do podielových fondov je profesionálna správa majetku s cieľom dosiahnuť v odporúčanom časovom horizonte očakávaný výnos.

Akú sumu môžem do podielových fondov investovať?

Do našich podielových fondov môžete investovať akúkoľvek sumu. Jediné obmedzenie sa týka výšky minimálnej vstupnej investície a výšky minimálnej následnej investície. Minimálna výška investície je v oboch prípadoch 20 EUR a je platná pre všetky fondy.

Sú s investíciou spojené aj vstupné poplatky?

S investíciou je spojený tzv. vstupný poplatok, o ktorý sa zníži Vami investovaná suma. Výška poplatku závisí od veľkosti investície a konkrétneho podielového fondu.

Informácia o vstupných poplatkoch je uverejnená v prehľade základných údajov každého nášho fondu a v predajnom prospekte podielového fondu.

Ako mám postupovať, ak si chcem dať podielové listy vyplatiť?

O vyplatenie podielových listov môžete požiadať kedykoľvek nasledovnými spôsobmi:

  • Vyplnené tlačivo Žiadosť o vyplatenie podielových listov s úradne overeným podpisom na tlačive zašlite poštou alebo osobne doručte do sídla spoločnosti.
  • Ak máte v IAD ONLINE nastavený zabezpečený prístup PLUS, môžete Žiadosť o vyplatenie podielových listov vyplniť online a odoslať nám ju prostredníctvom systému.
  • Osobne navštívte klientske centrum IAD Investments v Bratislave a žiadosť spíšte priamo s pracovníkom IAD Investments.

Peňažné prostriedky za podielové listy Vám zašleme na Vami určený bankový účet.

Môžem podielové listy darovať?

Darovanie podielových listov je možné spísaním darovacej zmluvy s úradne overenými podpismi. Právoplatným dokladom na realizáciu prevodu podielových listov na obdarovaného je jej originál alebo úradne overená kópia doručená do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Je možné dedenie podielových listov?

Áno, dedenie podielových listov je možné. Správcovská spoločnosť  realizuje dedenie (prechod) podielových listov na dediča (nadobúdateľa) na základe tlačiva Príkaz na registráciu prechodu podielového listu, kde nadobúdateľ (dedič) podielového listu žiada o zmenu majiteľa podielových listov a je povinný priložiť napr. právoplatné uznesenie príslušného súdu v konaní o dedičstve, osvedčenie príslušného notára povereného súdom o dedičstve, právoplatné uznesenie príslušného súdu v inom súvisiacom konaní. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti povereného pracovníka IAD Investments, podpisy na tlačive musia byť úradne overené a je potrebné ho doručiť do sídla IAD Investments. Ak dediči ešte nie je zaregistrovaný ako podielnik v IAD Investments, musí priložiť aj vyplnené tlačivo Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov.

Áno, právny akt dedenia podielových listov musí mať písomnú podobu výsledku Dedičského konania. Právoplatným dokladom na realizáciu prevodu podielových listov na právoplatného dediča je jej originál alebo úradne overená kópia doručená do sídla IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Prečo sú ceny fondov uverejňované k iným dátumom, a prečo niektoré z fondov majú cenu podielového listu stále rovnakú? Zdá sa, že to nie je aktualizované každý deň.

Čistú hodnotu majetku fondu, a teda aj cenu jedného podielového listu nestanovujeme pre všetky naše fondy v rovnakom časovom intervale. U niektorých fondov je to denne, u iných na týždennej alebo mesačnej báze.

Vzhľadom k nejednotnosti oceňovacieho intervalu aktualizujeme ceny podielových listov každý pracovný deň po 18.00. V prípade fondov, u ktorých sa oceňuje každý pracovný deň, sa hodnota mení každý deň. U ostatných fondov sa uverejňuje posledná známa hodnota až do dňa, kedy došlo k oceneniu aj u týchto fondov.

Z uvedeného dôvodu sa navonok môže javiť, že ceny podielových listov nie sú denne aktualizované. Kvôli prehľadnosti však pri každom fonde uvádzame dátum, pre ktorý deň bola cena podielového listu platná.

Podlieha činnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. nejakej kontrole?

Kolektívne investovanie a celkovo činnosť na finančných trhoch je vymedzená prísnym legislatívnym rámcom Slovenskej republiky a smernicami Európskej komisie. Navyše podliehame samoregulácii Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Nakladať s majetkom v podielových fondoch môže len správcovská spoločnosť, a to len v rámci zákona o kolektívnom investovaní č. č. 203/2011 Z.z. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva v prvom rade depozitár – v súčasnosti ČSOB, a.s. Správcovská spoločnosť nesmie bez súhlasu depozitára robiť žiadne transakcie s majetkom fondov. Národná banka Slovenska (NBS) ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu s príslušnými právomocami môže tiež kontrolovať a zasahovať do činnosti správ. spol.

Čo ak správcovská spoločnosť skrachuje?

Majetok v podielových fondoch je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. NBS a depozitár dozerajú na činnosť správcovskej spoločnosti, aby sa vylúčila manipulácia s majetkom, ktorá by mohla poškodiť podielnikov.

V prípade krachu správcovskej spoločnosti NBS určí nového správcu podielových fondov a prevedie ich pod jeho správu.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.