Archív dokumentov

Štatúty a prospekty

Kľúčové informácie (KIID)

Všeobecné dokumenty

Iné dokumenty

Štatúty a prospekty


Kľúčové informácie (KIID)


Všeobecné dokumenty

Iné dokumenty


30. 6. 2017

31. 12. 2017

30. 6. 2018

31. 12. 2018

30. 6. 201921. 4. 2015 - 15. 6. 2015

2. 11. 2015 - 29. 1. 2016

2. 11. 2015 - 29. 1. 2016


15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

15. 12. 2016 - 28. 2. 2017

3. 4. 2017 - 3. 7. 2017


6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

6. 8. 2018 - 31. 10. 2018

31. 12. 2019

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.