Slovník investora

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • U
 • V
 • Y
 • Z

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti (dividendu) a na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť však nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciová spoločnosť

je právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a následnou registráciou, t. j. zápisom do obchodného registra. Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál, t. j. základné imanie emisiou akcií (či už upísaním základného imania zakladateľmi alebo predajom akcií tretím osobám, ktorí sa tak stávajú spoluvlastníkmi základného imania – akcionármi).

Akciové riziko

Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších – začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Akciový fond

je fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do akcií. Akciové fondy sú spomedzi fondov najvolatilnejšie (najviac kolíšu), na druhej strane však prinášajú najvyššie výnosy pri dlhodobejšom horizonte (aspoň 5 rokov). Môžu byť zamerané na rôzne druhy akcií alebo investujú iba do akcií spoločností jedného sektora (napr. farmaceutických spoločností) alebo jedného regiónu (napr. akcie podnikov z USA) a pod. Platí, že čím užšie je akciový fond zameraný, tým vyšší potenciálny rast resp. pokles so sebou prináša. V portfóliu IAD je akciovým fondom – Global Index.

Akciový index (stock index)

Predstavuje priemer cien akcií, ktoré sú zaradené do indexu na základe splnenia určitých kritérií. Akciový index môže zahŕňať všetky akcie istého druhu alebo len vybrané akcie. Index odzrkadľuje celkový pohyb daného akciového trhu alebo jeho segmentu.

Aktíva

sú rôzne formy majetku (dlhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nehnuteľnosti, …).

Aktuálna cena podielového listu

Aktuálna cena podielového listu sa pri zaknihovaných podielových listoch rovná aktuálnej cene podielu.

Aktuálna cena podielu

Aktuálna cena podielu predstavuje podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu vydaných podielov podielového fondu.

Akvizícia (fúzie a akvizície)

Akvizícia znamená prevzatie existujúcej spoločnosti alebo jej časti inou spoločnosťou.Fúzie a akvizície (po anglicky mergers and acquisitions, skratka M&A) je súhrnné označenie transakcií súvisiacich s cieleným kupovaním, predávaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov, ako aj názov príslušného odboru a aspektu podnikových financií, manažmentu a podnikovej stratégie.

Alfa

Meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vyššia Alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom k benchmarku. Pri rovnakej výkonnosti fondu a benchmarku je Alfa rovná 0. Alfa je generovaná aktívnou správou.

Alokácia

Rozloženie investície podľa rôznych kritérií za účelom zníženia rizika – napríklad rozdelenie podľa meny fondu, sektora, druhu fondu a pod..

Alokácia aktív

Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, dlhopisy, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Napríklad akcie ponúkajú najvyšší výnos, ale sú tiež nositeľmi najvyššieho rizika strát. Dlhopisy nie sú natoľko lukratívne, ale ponúkajú oveľa väčšiu stabilitu ako akcie. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

Ask (price)

Predajná cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná predať finančný nástroj, napr. predať cudziu menu, cenný papier alebo požičať finančné prostriedky.

Audítor

Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo správcovskej spoločnosti a podielových fondov. Audítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému správcovská spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo.

Backtest (backtesting)

Backtest je overovanie investičných stratégií na historických dátach.

Bankrot

Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.

Bariérová opcia

Typ opcie, ktorej platnosť (resp. zánik platnosti) závisí od dosiahnutia určitej hodnoty podkladového aktíva (bariéry). Z toho je odvodený názov bariérová. Podľa toho, či opcia začne platiť alebo prestane platiť rozlišujeme knock-in alebo knock-out opciu.

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Bežný pokles

Vyjadruje maximálnu výšku poklesu hodnoty investície, ktorú investičná stratégia mohla počas odporúčaného investičného horizontu dosiahnuť v 95 % meraných prípadoch.

Bid (price)

Kúpna cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná kúpiť finančný nástroj, napr. kúpiť cudziu menu, cenný papier alebo prijať (vypožičať si) finančné prostriedky.

Blue chips

Akcie najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, väčšinou ide o ratingom dobre hodnotené spoločnosti, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

Bond

Synonymický názov pre dlhopis.

Broker

Broker je obchodník s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, ktorý v mene klienta obchoduje na burze. a za uzavreté obchody na zverenom účte poberá finančnú províziu.

Burza

Miesto kde dochádza v určitom presne vymedzenom čase k sústredeniu ponuky a dopytu po určitých finančných nástrojoch a k stanoveniu ich cien. Rozlišujeme napr.burzy cenných papierov, akciové burzy, komoditné burzy alebo derivátové burzy.

Burza cenných papierov

Obchodné miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi podľa platných pravidiel a burzových predpisov.

Býčí trh

Trh, na ktorom dochádza k rastu cien obchodovaných aktív (napr. akcií, dlhopisov, alebo komodít).

Býk

Investor očakávajúci vzostup ceny aktíva (napr. cenného papiera, meny, komodity).

Call option

je opčný kontrakt, ktorým si kupujúci opcie kupuje právo kúpiť predmetné aktívum.

Cash flow

znamená tok hotovosti. Je rozdielom medzi príjmami a výdavkami spoločnosti.

Časová hodnota opcie

Hodnota opcie, ktorú dosiahneme po odčítaní vnútornej hodnoty opcie od celkovej hodnoty opcie (prémie). S blížiacou sa expiráciou (splatnosťou opcie) časová hodnota klesá.

Cenný papier

je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Cennými papiermi sú napríklad akcie, podielové listy, dlhopisy, zmenky, investičné certifikáty.

Centrálna banka

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska centrálna banka (ECB).

Čistá hodnota majetku fondu

Čistá hodnota majetku fondu (NAV – Net Asset Value) = Celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva) znížená o záväzky fondu.

Čisté aktíva

Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.

Čisté predaje

Celková hodnota novovydaných podielov, ktoré správcovia podielnikom predali, čiže nové investície klientov, znížené o celkovú hodnotu vrátených podielov, ktoré správcovia od podielnikov kúpili a investori tým ukončili svoju investíciu.

Deflácia

je pokles spotrebiteľských cien, opak inflácie.

Denominačná mena

Denominačná mena je mena, v akej sa cenné papiere emitujú (vydávajú). Výkonnosť fondu vyjadrená v denominačnej mene sa môže výrazne líšiť od vyjadrenia v referenčnej mene. Môže za to zmena kurzu jednej meny oproti druhej. Ak správca investície vo fonde v inej mene nezaisťuje, podielnik okrem investičného rizika podstupuje aj kurzové riziko. Investor.

Depozitár fondu

Banka alebo pobočka zahraničnej banky. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku fondu a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom fondu podľa zákona

Depozitný certifikát

Krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Derivát

Derivát je cenný papier, ktorého hodnota je odvodená („derivovaná“) z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií. Príkladom derivátov sú futures, opcie a pod. Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia proti riziku poklesu.

Devízový trh (Forex - foreign exchange,)

V súčasnosti najväčší finančný trh na svete Ide o decentralizované obchodovanie („over the counter“ – OTC), kedy dochádza ku zmene jednej meny za druhú za dohodnutú cenu.

Devízy

Pohľadávky na platby v cudzej mene splatné v zahraničí(spravidla v podobe peňazí na zahraničných účtoch alebo šekov či zmeniek znejúcich na cudziu menu a splatných v zahraničí).

Disponent

Osoba oprávnená nakladať s podielovými listami na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.

Diverzifikácia

je rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Je to nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia. Všetky druhy rizík spojených s investovaním nie je však možné „odstrániť“, ale niektoré riziká je možné práve diverzifikáciou významne znížiť.

Dividenda

Dividenda predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku akciovej spoločnosti. Tento podiel vypláca spoločnosť svojim akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Výška dividendy je premenlivá, odvíja sa od čistého zisku spoločnosti, o jej vyplatení a výške rozhoduje valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Dividendový výnos

Zhodnotenie investície akcionára. Ročná dividenda vydelená trhovou hodnotou akcie.

Dlhopis

Je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený pevne (napr. 10 %) alebo pohyblivo (napr. EURIBOR + 0,5 %). Cena dlhopisu s pevne stanoveným kupónom (rovnako aj kurz fondu investujúceho do takýchto dlhopisov) klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastie.

Dlhopis s nulovým kupónom (zero- bond)

Dlhopis, ktorý sa predáva pod nominálnu hodnotu a neprináša žiadny kupónový výnos. Výnos spočíva v rozdiele medzi nominálnou hodnotou uvedenou na dlhopise a cenou, za ktorú investor dlhopis v dobe emisie skutočne nakúpil. Výhody zero-bondov možno hľadať hlavne v daňovej oblasti. Zatiaľ čo pravidelný úrok ostatných dlhopisov podlieha každoročnému zdaneniu, zisky z nulových dlhopisov sa dania až na konci doby splatnosti.

Dlhopisový fond

Fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do dlhopisov. Prinášajú zaujímavý výnos pri investovaní na obdobie aspoň dva roky. Predstavujú vhodnú alternatívu k strednodobým termínovaným vkladom v bankách.

Durácia

Ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.

Emerging markets

Trhy ekonomicky rozvíjajúcich sa krajín. Emerging markets predstavujú príležitosť na vyššie zhodnotenie investície spojenú s vyššou mierou rizika (volatility).

Emisia

je uvedenie cenného papiera na finančný trh, alebo tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.

Emitent

Vydavateľ cenného papiera. Správcovská spoločnosť ako osoba, ktorá vydáva podielové listy.

ETF (verejne obchodované fondy)

Exchange traded funds sú investičné fondy obchodované na burze. Ich výhodou je nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.

Finančné deriváty

sú finančné nástroje, ktoré vznikajú odvodením od produktov obchodovaných na tzv. spotovom trhu. Finančné deriváty sa používajú na označenie swapov, opcií, termínových kontraktov a cenných papierov obsahujúcich tieto nástroje. Finančné deriváty sa môžu viazať na úrokovú sadzbu, menu, komoditu, akciu alebo na ďalšie cenné papiere.

Finančný agent

Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov – peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Fond fondov

Predstavuje podielový fond, ktorý neinvestuje priamo do dlhopisov alebo akcií, ale investuje do iných podielových fondov.

Fondy peňažného trhu

sú fondy, ktoré investujú peniaze do krátkodobých finančných nástrojov (nízko rizikové ako sú termínované vklady v banke, štátne pokladničné poukážky, dlhopisy, ktorých splatnosť nepresahuje 1 rok).

Forward

zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy.

FTSE 100 (Footsie)

Akciový index reprezentujúci akcie 100 spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou obchodovaných na londýnskej burze. Jeho súčasťou sú napríklad akcie spoločností Vodafone, HSBC, British Petroleum a Glaxo Wellcome.

Futures

Dohoda o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva aktíva (komodity, akcie, dlhopisy, meny) v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz medzi predávajúcim a kupujúcim. Futures kontrakt je štandardizovaný (určité objemy, kvalita,..), kvôli uľahčeniu obchodovania na burze. Futures sa odlišuje od opcie, pretože opcia zakladá právo kúpiť alebo predať, zatiaľ čo futures kontrakt je prísľub skutočného uskutočnenia transakcie. Futures patrí do triedy cenných papierov nazývaných deriváty, ktorých názov pochádza z faktu, že tieto cenné papiere odvodzujú svoju cenu od hodnoty podkladovej investície.

Garančný fond investícií (GFI)

Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný majetok klientov, ktorým ─ poskytujú investičné služby (prijatie a postúpenie pokynu, riadenie portfólia klienta, …) obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, Za chránený klientsky majetok poskytuje GFI náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

Hedging

je proces zabezpečenia sa voči riziku, zbavenie sa dlhej, príp. krátkej pozície pomocou devízovej alebo peňažnej operácie.

Hedgové fondy (hedge funds)

Investičné fondy, ktoré pri investovaní používajú agresívne investičné stratégie s využitím derivátov a pákového efektu.

High-Yield Bond

je dlhopis s vysokým výnosom, ktorý má v dobe nákupu zvyčajne nižší ako investičný ratingový stupeň, ide teda o rizikový dlhopis.

Historická volatilita

Premenlivosť ceny podkladového aktíva počas určitého obdobia v minulosti. Používa sa pri oceňovaní derivátov.

Inflácia

môžeme charakterizovať ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí. Vyjadruje sa v percentách. Inflácia znehodnocuje výnosy.

Insider

Označenie osoby, ktorá má vzhľadom na svoje pôsobenie lepší prístup k informáciám ako verejnosť. Využitie tejto výhody vo svoj prospech prostredníctvom obchodov na finančnom trhu je zakázané.

Insider trading

Obchodovanie na základe neverejných informácií. Využitie týchto informácií vo svoj prospech s cieľom dosiahnuť zisk patrí medzi zakázané praktiky na finančnom trhu.

Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, uvedené v štatúte podielového fondu, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Investičná stratégia

Rozhodnutie investora, na akú dlhú dobu investuje svoje finančné prostriedky, s akým cieľom, do akých fondov a v akej sume.

Investičné poradenstvo

Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.

Investičné riziko

miera pravdepodobnosti, že sa zníži hodnota investície. Najväčšie investičné riziko majú akciové fondy, najmenšie naopak fondy peňažného trhu.

Investičný fond

je fond, ktorý zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Za tieto prostriedky nakupuje cenné papiere, nehnuteľné a hnuteľné veci a ukladá prostriedky u bánk. Investičný fond je právnickou osobou, ktorá hospodári so svojim majetkom sama alebo prostredníctvom investičných spoločností na základe zmluvy.

Investičný horizont

Doba investovania. Investičný horizont môže byť krátkodobý do 1 roka, strednodobý od 1 do 5 rokov, dlhodobý od 5 rokov. Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu.

Investor

Osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená.

Investovanie

Činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

IPO (Initial Public Offer)

Proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN (International Securities Identification Numbering)

Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. ISIN je kód, ktorý jedinečne identifikuje konkrétny cenný papier resp. ich emisie.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu – je trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie)

Kapitálový výnos

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného nástroja.

Kľúčové informácie pre investorov (KIID)

Dokument, ktorý musí mať každý podielový fond. Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie.

Kolektívne investovanie

zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb – investorov, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.

Konfirmácia

Potvrdenie o obchode (o nákupe alebo predaji cenného papiera – akcií, dlhopisov, podielových listov (

Korekcia

Negatívna cenová reakcia, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať aj ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.

Kreditné riziko

Riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.

Kupón

Úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.

Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.

Likvidita (platobná schopnosť)

vlastnosť aktíva, vďaka ktorej je možné dané aktívum rýchlo predať bez významných pohybov jeho ceny a bez straty jeho hodnoty. Medzi najlikvidnejšie aktíva patria hotovostné či bezhotovostné peniaze.

Majetok podielového fondu

Tvoria ho rôzne druhy cenných papierov (akcie, dlhopisy, štátne pokladničné poukážky,….) ako aj peňažné prostriedky na účtoch v závislosti podľa druhu a zamerania investičnej politiky podielového fondu .

Medveď (bear)

Investor očakávajúci pokles ceny aktíva (napr. cenného papiera, meny, komodity).

Medvedí trh

Dlhodobé obdobie poklesu kurzov cenných papierov sprevádzané všeobecným pesimizmom na trhu. Opakom je býčí trh.

Menové riziko fondu

Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene(-ám), v ktorej(-ých) má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

Menovitá hodnota

Suma, na ktorú je cenný papier vystavený a ktorá je vyznačená na cennom papieri.

Miera inflácie

miera rastu alebo poklesu cenovej hladiny v danom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Miera výnosnosti

Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos.

MiFID

Smernica, ktorá usmerňuje správanie sa finančných inštitúcií k investorom, a ktorej cieľom je zvýšiť ochranu investorov a ich informovanosť.

Nominálna hodnota

Čiastka v peňažných jednotkách, na ktorú je cenný papier vystavený, vyznačená na cennom papieri. Býva tiež označovaná ako menovitá hodnota. U akcií vyjadruje hodnotu, za ktorú ju získal prvý vlastník pri primárnej emisii, teda koľko do spoločnosti vložil.

Odplata za správu fondu (správcovský poplatok)

Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. a je odplatou za profesionálnu správu majetku investora. Je nepriamym nákladom investora.

Otvorený podielový fond

Otvorený fond neobmedzuje počet vydaných podielových listov a podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde.

p.a. (per annum)

znamená „ročne”. Napríklad výnos vo fonde prepočítaný na ročnú bázu.

Peňažný fond

Fond, ktorý investuje peniaze do krátkodobých cenných papierov, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, alebo ukladá peniaze na termínované účty. Tieto fondy majú nižšiu volatilitu, čomu zodpovedá aj nižší výnos v porovnaní s ostatnými typmi fondov.

Peňažný trh

Peňažný trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podiel

Podiel je základná jednotka majetku podielového fondu, vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Podielnik pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Ak sa vynásobí počet podielov podielnika vo fonde jeho aktuálnou cenou podielu vypočíta sa aktuálna hodnota majetku podielnika vo fonde.

Podielnik

Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.

Podielový fond

Spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou.

Podielový list

je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku príslušného podielového fondu a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku, vydaný správcovskou spoločnosťou v zaknihovanej podobe a vedený v samostatnej evidencii podľa § 8 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.

Portfóliomanager

Osoba, ktorá používa informácie poskytované finančnými analytikmi na zostavenie a riadenie portfólia finančných aktív .

Predajný prospekt

Jeden z troch zákonom stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý podielový fond (ďalšie sú štatút a kľúčové informácie pre investorov). Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.

Priebežné poplatky

Priebežné poplatky vyjadrujú všetky náklady fondu (ustanovené zákonom alebo štatútom fondu) za rok. Zahŕňajú odplatu správcovskej spoločnosti, odplatu depozitára ako i transakčné náklady fondu. Ukazovateľ sa uvádza v % v dokumente „Kľúčové informácie pre investorov“.

Rastové fondy

sú fondy vkladajúce finančné prostriedky do akcií firiem, pre ktoré sú charakteristické vysoké tempá rastu zisku. Základnými cieľmi rastových fondov je zväčšenie kapitálu vďaka zvýšeniu cien akcií, ktoré sú vyššie ako konkurenčné firmy, ale ich rast je vyšší ako rast celého trhu. Manažéri týchto fondov sú pripravení platiť za akcie oveľa vyššie ceny a vystavovať sa vyššiemu riziku, pretože veria v rýchlejší rast cien akcií v budúcnosti.

Redemácia

Je žiadosť o vyplatenie podielových listov. Podielnik má právo kedykoľvek požiadať o spätný predaj, respektíve vyplatenie svojho podielového listu za jeho aktuálnu cenu. Po podaní žiadosti o redemáciu dochádza zároveň k ukončeniu investície.

Referenčná mena

Mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať. Pre väčšinu slovenských investorov je referenčnou menou euro.

Reinvestícia výnosov

Investori fondu majú v prípade niektorých fondov možnosť dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu. Väčšina investorov pri kúpe podielových listov fondov preferuje reinvestíciu výnosov.

Riziko

Miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície.

Riziko investovania v realitnom sektore

Riziko investovania v realitnom sektore je riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností.

Riziko oceňovania

V rámci finančných nástrojov, do ktorých správcovská spoločnosť investuje majetok v podielovom fonde, sa môžu vyskytnúť nástroje s nízkou likviditou, pre ktoré neexistuje trhová cena k okamihu ocenenia majetku v podielovom fonde.

Sekundárny trh

Keď sú akcie, alebo obligácie obchodované, alebo znovu predávané, hovorí sa, že sú predávané na sekundárnom trhu. Na tomto trhu prebieha väčšina transakcií s cennými papiermi.

Špeciálny fond

Podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní alebo štatútom špeciálneho fondu.

Spoločný prevádzkový poriadok (SPP)

Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe je dokument správcovskej spoločnosti a depozitára podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, ktorým sa upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy sú vydané v zaknihovanej podobe.

Správcovská spoločnosť

Je právnická osoba, zapisuje sa do obchodného registra. Predmetom jej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Nesmie vykonávať inú činnosť ako je činnosť podľa zákona o kolektívnom investovaní. Hospodárenie správcovskej spoločnosti nemá vplyv na hospodárenie s majetkom podielových fondov. Osobitne sa vedie účtovníctvo pre správcovskú spoločnosť a osobitne pre každý ňou spravovaný fond.

Štatút

Základný dokument podielového fondu, ktorý v zmysle zákona popisuje pravidlá činnosti podielového fondu

Účet majiteľa podielových listov

účet majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii, na ktorom správcovská spoločnosť vedie najmä údaje o majiteľovi podielových listov a údaje o podielových listoch na účte majiteľa podielových listov.

UCITS

UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities) smernica upravuje podmienky kolektívneho investovania v rámci EÚ. Podielové fondy spĺňajúce požiadavky smernice UCITS môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ. Ide o tzv. UCITS (alebo štandardné) fondy. Fondy nespĺňajúce požiadavky smernice UCITS sú tzv Non-UCITS (alternatívne) fondy.

Umbrella fondy (Strešné fondy)

Ich portfólio zastrešuje viacero fondov (podfondy, subfondy) s rôznou investičnou stratégiou. Ich výhodou je napr. jednoduchší a bezplatný presun finančných prostriedkov v rámci subfondov.

Uzavretý podielový fond

Fond vytvorený na dobu určitú, ktorá je uvedená v jeho štatúte Vydávanie podielových listov je vopred obmedzené celkovým počtom podielových listov, alebo dobou, počas ktorej môžu byť podielové listy vydávané.. V priebehu životnosti fondu správcovská spoločnosť neodkupuje podielové listy od podielnikov. Počas celej doby svojej existencie fond hospodári s uzavretým počtom podielových listov. Podielnik má prístup k peniazom obmedzený. Zmysel fondu spočíva vo vyplácaní dividend alebo vo vyplatení zhodnotenej investovanej čiastky po ukončení životnosti fondu.

Verejný trh

Súčasť trhu s cennými papiermi, na ktorom sa obchodujú tzv. verejne obchodovateľné cenné papiere, tj. cenné papiere, ktoré majú povolený prístup na tento trh podľa zvláštnych pravidiel.

Volatilita

Predstavuje kolísavosť ceny napr. finančného nástroja. Čím je väčšia, tým je väčšie cenové rozpätie, v ktorom sa cena finančného nástroja pohybuje. Vyššia volatilita spôsobuje zároveň väčšie investičné riziko.

Vstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri kúpe podielového listu. je poplatok, ktorý správcovská spoločnosť požaduje alebo môže požadovať od investora pri vydaní podielového listu. Výška vstupného poplatku za vydanie podielového listu podielového fondu je zverejnená v predajnom prospekte podielového fondu. Vstupný poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti..

Výkonnosť fondu

udáva sa obvykle v percentách a vyjadruje zhodnotenie majetku fondu za príslušné časové obdobie. Minulá výkonnosť však nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období.

Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok, v zahraničí známy ako „performance fee“ alebo „success fee“, predstavuje poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť účtuje iba v prípade splnenia určitých, presne zadefinovaných kritérií uvedených v štatúte podielového fondu. a len ak podielový fond dosahuje kladné zhodnotenie (výkonnosť), v prípade negatívneho zhodnotenia sa neúčtuje.

Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnosová krivka (yield curve)

Grafické vyjadrenie vzťahu medzi splatnosťou a výnosom určitého inštrumentu (napríklad dlhopisov s určitým ratingom, swapov alebo depozít na peňažnom trhu).

Výnosy

Príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného posledného príjmu z tejto investície. Je to teda odmena investora za podstúpené riziko a za obetovanie likvidity.

Vysporiadanie (settlement)

Finančné a majetkové vysporiadanie obchodu s cennými papiermi, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v deň finančného vysporiadania, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov v deň majetkového vysporiadania.

Výstupný poplatok

Poplatok ktorý správcovská spoločnosť požaduje alebo môže požadovať od investora pri vyplatení podielového listu. Výška výstupného poplatku za vyplatenie podielového listu podielového fondu je zverejnená v predajnom prospekte podielového fondu. Výstupný poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti.

YTD

YTD (year-to-date) predstavuje výkonnosť finančného nástroja od začiatku roka do aktuálneho dátumu.

YTM

YTM (yield to maturity) predstavuje výnos do splatnosti dlhového cenného papiera.

Zaistený fond

Fond, ktorý zvyčajne garantuje investorovi návratnosť jeho istiny (vkladu) a/alebo istý minimálny výnos. Niekedy je nazývaný aj ako garantovaný fond. Predčasný výber prostriedkov z takéhoto fondu je často sankcionovaný.

Základná úroková sadzba centrálnej banky

Základná úroková sadzba je úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Zmenka

je cenný papier, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti a v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje zaplatiť v určenom termíne sumu uvedenú na zmenke veriteľovi.

Zmiešaný fond (balancovaný, vyvážený)

Fond, ktorý investuje súčasne do akcií a dlhopisov, prípadne aj do nástrojov peňažného trhu. Pomer akcií a dlhopisov, prípadne iných finančných nástrojov sa líši podľa zamerania investičnej politiky fondu.