• Individuálna správa
Individuálna správa

Individuálna správa portfólia

Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.

Osobitý prístup ku klientovi a dostupnosť nás robí výnimočnými. Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov už od čiastky 30 000 €.

Individuálna správa

Tvorba individuálneho portfólia

1

Úvod do investovania

Poskytneme vám komplexný obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.

2

Stanovenie finančných cieľov

Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj vaše skúsenosti s investovaním.

3

Určenie investičnej stratégie podľa vašich potrieb

Po dôkladnej analýze vašich požiadaviek a skúseností v oblasti investovania pre vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania vášho majetku.

4

Tvorba individuálneho portfólia a investovanie

V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme vaše finančné prostriedky a vytvoríme vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti investovania.

Aktuálne zloženie klientskych portfólií

Aktuálne zloženie klientskych portfólií
Portfólio

Vaše portfólio spravujeme aktívne

Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.

Likvidita

Riadenie likvidity

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme o dostatočnú a včasnú likviditu.

Zákon

Zákon stojí na Vašej strane

Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.

IAD ONLINE

IAD ONLINE a doplnkové služby

Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu Správu o riadení portfólia, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Žiadosti a dokumenty

Názov

Platnosť od

Staňte sa naším klientom

Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Miroslav Fajnor

Miroslav Fajnor

Bratislava, západné a stredné Slovensko
+421 908 872 591
fajnor@iad.sk

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Služba riadenie portfólia Private Banking ponúka Investičné stratégie s nízkym až vysokým stupňom investičného rizika a je určená pre osoby, ktoré nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť nízke až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičným cieľom je zhodnotenie majetku, vytvorenie finančnej rezervy alebo pravidelný príjem (výplata úrokov, dividend, výnosov). Pri poskytovaní služby riadenia portfólia Private Banking je portfólio klienta tvorené Finančnými nástrojmi, ktorými sú najmä akcia, dlhopis, podielový list alebo majetková účasť subjektu kolektívneho investovania, investičný certifikát, zmenka, derivát alebo iný prevoditeľný cenný papier a peňažné prostriedky určené na nadobudnutie Finančných nástrojov. S investíciou do Finančných nástrojov v riadení portfólia Private Banking je spojené aj riziko, hodnota tejto investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o riadení portfólia Private Banking vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre poskytovanie služby Riadenie portfólia Private Banking, Zmluva o poskytovaní služby Riadenie portfólia Private Banking, Sadzobník poplatkov pre RP Private Banking, Dotazníky a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s., v sídle Sprostredkovateľa resp. u Sprostredkovateľov, ktorí sú podriadenými finančnými agentami a vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzavretej so Sprostredkovateľom.