• Individuálna správa
Individuálna správa

Individuálna správa portfólia

Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.

Osobitý prístup ku klientovi a dostupnosť nás robí výnimočnými. Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov už od čiastky 30 000 €.

Individuálna správa

Tvorba individuálneho portfólia

1

Úvod do investovania

Poskytneme vám komplexný obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.

2

Stanovenie finančných cieľov

Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj vaše skúsenosti s investovaním.

3

Určenie investičnej stratégie podľa vašich potrieb

Po dôkladnej analýze vašich požiadaviek a skúseností v oblasti investovania pre vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania vášho majetku.

4

Tvorba individuálneho portfólia a investovanie

V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme vaše finančné prostriedky a vytvoríme vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti investovania.

Aktuálne zloženie klientskych portfólií

Aktuálne zloženie klientskych portfólií
Portfólio

Vaše portfólio spravujeme aktívne

Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.

Likvidita

Riadenie likvidity

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme o dostatočnú a včasnú likviditu.

Zákon

Zákon stojí na Vašej strane

Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.

IAD ONLINE

IAD ONLINE a doplnkové služby

Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu Správu o riadení portfólia, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Žiadosti a dokumenty

Názov

Platnosť od

Staňte sa naším klientom

Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Miroslav Fajnor

Miroslav Fajnor

Bratislava, západné a stredné Slovensko
+421 908 872 591
fajnor@iad.sk

Martin Fridmanský

Mgr. Martin Fridmanský

Košice, východné a stredné Slovensko
+421 945 504 991
fridmansky@iad.sk

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.