• IAD Online

IAD ONLINE

IAD ONLINE poskytuje našim klientom údaje a neustály prehľad o ich investíciách prostredníctvom zabezpečeného prístupu. Služba umožňuje sledovať vývoj hodnoty investície, elektronicky podávať žiadosti o výplatu alebo trvalé vyplácanie podielových listov, požiadať o presun prostriedkov medzi jednotlivými fondmi a rušiť žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov.

Jednou z výhod IAD ONLINE je možnosť podávať vybrané typy žiadostí bez toho, aby bolo nutné navštíviť IAD Investments osobne, alebo príslušnú žiadosť overovať u notára (prístup PLUS).

Služba bezplatná a dostupná vo viacerých jazykoch. Získate ju automaticky
pri vyplnení Žiadosti o registráciu podielnika a investovaním do niektorého z našich produktov. Typ zabezpečeného prístupu si môžete zvoliť podľa Vašich preferencií a počas celého investičného obdobia, môžete kedykoľvek požiadať o jeho zmenu.

O nás

Typy zabezpečeného prístupu

IAD Investments umožňuje klientovi v službe IAD ONLINE nasledovné funkcionality (viď tabuľka):

Forma zabezpečeného prístupu Prehľad evidovaných údajov a hodnoty majetku Žiadosť o vyplatenie podielových listov Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov
Pasívny (všetky PF)
PLUS (všetky PF) (všetky PF) (iba ZDK*)

Prehľad evidovaných údajov a hodnoty majetku – umožňuje klientovi pasívne prezerať elektronicky evidované alebo elektronicky uchovávané údaje a sledovať vývoj hodnoty jeho investície.

Žiadosť o vyplatenie podielových listov – umožňuje investorovi podávať IAD Investments Žiadosť o vyplatenie podielového listu určeného podielového fondu, ktorý je v majetku podielnika, v elektronickej forme.

Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov – umožňuje investorovi podávať IAD Investments Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov určeného podielového fondu, ktorý je v majetku podielnika, v elektronickej forme vrátane elektronického rušenia príkazov.

K aktivácii IAD ONLINE prístupu je potrebné:

Pasívny prístup – Majetok v podielovom fonde alebo majetok v individuálnej správe aktív (investor má vo svojom majetku aspoň jeden podielový list niektorého z Podielových fondov alebo má s IAD Investments uzavretú zmluvu o riadení portfólia).

Prístup PLUS – Majetok v podielovom fonde alebo majetok v individuálnej správe aktív, bankový účet (investor má ako majiteľ účtu vedený bežný účet v banke so sídlom na území členského štátu Európskej únie), mobilné telefónne číslo.

Podrobné informácie o službe IAD ONLINE, tlačivá potrebné k zriadeniu online prístupu a cenník nájdete v časti Dokumenty a tlačivá.

Bezpečnosť

Aby Váš prístup do IAD ONLINE ostal v bezpečí, odporúčame nepoužívať systém na verejných počítačoch (v internetových kaviarňach, školských učebniach
a pod.). Svoje prihlasovacie údaje (heslo, šifrovací kľúč) neprezrádzajte a list, na ktorom Vám bezpečnostné prvky boli doručené, starostlivo uschovajte.  Prihlasovacie údaje neposielajte formou e-mailu a neklikajte na linky zaslané e-mailom, a to ani v prípade, že sa odosielateľ vydáva za spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Naša spoločnosť od Vás nebude nikdy vyžadovať ich zaslanie.

Pri prvom prihlásení prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE odporúčame zmeniť Vaše prístupové údaje.

Zabudnuté prihlasovacie údaje do IAD ONLINE / Prihlásenie nefunguje

Pokiaľ sme Vám prihlasovacie údaje posielali e-mailom, skúste najprv prehľadať Vašu schránku (aj priečinok nevyžiadaná pošta/spam) od odosielateľa iadmailing@iad.sk. Ak prihlasovacie údaje neviete nájsť, alebo máte iný problém s prihlásením, obráťte sa na naše klientske oddelenie emailom na info@iad.sk alebo na bezplatnú infolinku 0800 601 601, prichystajte si Vaše rodné číslo alebo číslo zmluvy a Vašu e-mailovú adresu. Klientske oddelenie je k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00hod.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.