Marketingové oznámenia

Marketingové oznámenie pre fondy IAD Investments

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

Marketingové oznámenie pre Prvý realitný fond

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondu Prvý realitný fond spravovaného IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Marketingové oznámenie pre ETF Sporenie

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. ETF Sporenie ponúka Investičné stratégie so stredným až vysokým stupňom investičného rizika a je určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami, a nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a / alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní ETF Sporenia je Portfólio Klienta tvorené Cennými papiermi ETF, ktorými sú cenný papier fondu obchodovaného na burze tzv. ETF a peňažnými prostriedkami určenými na nadobudnutie Cenných papierov ETF. S investíciou do Cenných papierov ETF v ETF Sporení je spojené aj riziko, hodnota tejto investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o ETF Sporení vrátane poplatkov, ktoré ako Klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre ETF Sporenie, Ponuka Investičných stratégií pre ETF Sporenie, Zmluva pre ETF Sporenie, Sadzobník poplatkov pre ETF Sporenie a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s., v sídle Sprostredkovateľa resp. u Sprostredkovateľov, ktorí sú podriadenými finančnými agentami a vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzavretej so Sprostredkovateľom.

Marketingové oznámenie pre IAD Sporenie

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. IAD Sporenie ponúka Investičné stratégie s nízkym až vysokým stupňom investičného rizika a je určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami a nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a/alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní IAD Sporenia je portfólio klienta tvorené Finančnými nástrojmi, ktorými sú podielové listy podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) a peňažnými prostriedkami určenými na nadobudnutie Finančných nástrojov. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o IAD Sporení vrátane poplatkov, ktoré ako Klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre IAD Sporenie, Ponuka Investičných stratégií pre IAD Sporenie, Zmluva pre IAD Sporenie, Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD, v sídle Sprostredkovateľa resp. u Sprostredkovateľov, ktorí sú podriadenými finančnými agentami a vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzavretej so Sprostredkovateľom. So štatútom, predajným prospektom a dokumentom s kľúčovými informáciami fondov v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD alebo na www.iad.sk.

Marketingové oznámenie pre službu riadenie portfólia Private Banking

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Služba riadenie portfólia Private Banking ponúka Investičné stratégie s nízkym až vysokým stupňom investičného rizika a je určená pre osoby, ktoré nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť nízke až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičným cieľom je zhodnotenie majetku, vytvorenie finančnej rezervy alebo pravidelný príjem (výplata úrokov, dividend, výnosov). Pri poskytovaní služby riadenia portfólia Private Banking je portfólio klienta tvorené Finančnými nástrojmi, ktorými sú najmä akcia, dlhopis, podielový list alebo majetková účasť subjektu kolektívneho investovania, investičný certifikát, zmenka, derivát alebo iný prevoditeľný cenný papier a peňažné prostriedky určené na nadobudnutie Finančných nástrojov. S investíciou do Finančných nástrojov v riadení portfólia Private Banking je spojené aj riziko, hodnota tejto investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o riadení portfólia Private Banking vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre poskytovanie služby Riadenie portfólia Private Banking, Zmluva o poskytovaní služby Riadenie portfólia Private Banking, Sadzobník poplatkov pre RP Private Banking, Dotazníky a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s., v sídle Sprostredkovateľa resp. u Sprostredkovateľov, ktorí sú podriadenými finančnými agentami a vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzavretej so Sprostredkovateľom.