• Ako investovať

Ako investovať

Do našich podielových fondov môžete investovať prostredníctvom finančného sprostredkovateľa alebo jednoducho sami. Finanční sprostredkovatelia, ktorí spolupracujú so spoločnosťou IAD Investments dôkladne poznajú naše produkty a radi Vám poradia pri výbere ideálneho investičného riešenia.

Získajte priaznivý kurz pre vaše investície

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

Dane pri investovaní

V prípade, že správcovská spoločnosť vypláca v priebehu kalendárneho roka výnosy z majetku v podielovom fonde (v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní), jeho výplata sa zdaňuje 19%-nou sadzbou pri zdroji. To znamená, že podielnik už dostane čistý (zdanený) výnos. Na majetok podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ustanovenia konkrétnych medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Predmetom dane z príjmov fyzických a právnických osôb sú aj príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). V prípade výnosu t.j. kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika (predajná cena podielového listu pri jeho vydaní) sa v prípade spätného predaja podielových listov je daň je vyberaná zrážkou, pričom platiteľom dane je správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť však nevykoná zrážku dane, ak príjemcom výnosu z vyplatenia podielového listu je podielový fond, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov v rámci poskytovania investičnej služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky.

Daňový režim investorov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, sa riadi predovšetkým ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi Slovenskou republikou a ich rezidenčnou krajinou. Zdaňovanie príjmov z investovania do podielového fondu sa môže meniť v súvislosti
s legislatívnymi zmenami v oblasti dane z príjmov.

Na zdaňovanie zisku zo spätného predaja podielových listov podielových fondov nadobudnutých pred 31.12.2003 sa vzťahujú špeciálne podmienky. V prípade týchto podielových listoch je možné uplatniť oslobodenie zisku zo spätného predaja podielových listov od dane z príjmov, pre bližšie informácie sa však obráťte
na daňového poradcu.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.