• Ako investovať

Ako investovať

Do našich podielových fondov môžete investovať prostredníctvom finančného sprostredkovateľa alebo jednoducho sami. Finanční sprostredkovatelia, ktorí spolupracujú so spoločnosťou IAD Investments dôkladne poznajú naše produkty a radi Vám poradia pri výbere ideálneho investičného riešenia.

Získajte priaznivý kurz pre vaše investície

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

Dane pri investovaní

V prípade, že správcovská spoločnosť vypláca v priebehu kalendárneho roka výnosy z majetku v podielovom fonde (v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní), jeho výplata sa zdaňuje 19%-nou sadzbou pri zdroji. To znamená, že podielnik už dostane čistý (zdanený) výnos. Na majetok podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ustanovenia konkrétnych medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Predmetom dane z príjmov fyzických a právnických osôb sú aj príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). V prípade výnosu t.j. kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika (predajná cena podielového listu pri jeho vydaní) sa v prípade spätného predaja podielových listov je daň je vyberaná zrážkou, pričom platiteľom dane je správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť však nevykoná zrážku dane, ak príjemcom výnosu z vyplatenia podielového listu je podielový fond, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov v rámci poskytovania investičnej služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky.

Daňový režim investorov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, sa riadi predovšetkým ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi Slovenskou republikou a ich rezidenčnou krajinou. Zdaňovanie príjmov z investovania do podielového fondu sa môže meniť v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti dane z príjmov.

Na zdaňovanie zisku zo spätného predaja podielových listov podielových fondov nadobudnutých pred 31.12.2003 sa vzťahujú špeciálne podmienky. V prípade týchto podielových listoch je možné uplatniť oslobodenie zisku zo spätného predaja podielových listov od dane z príjmov, pre bližšie informácie sa však obráťte na daňového poradcu.

Upozornenie: IAD Investments, správ. spol., a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu aplikáciu vyššie uvedených stanovísk k zdaňovaniu podielových listov, alebo za nepresný, alebo nesprávny výklad príslušných ustanovení zákonov vzťahujúcich sa na zdaňovanie podielových listov.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.