Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka Vám po zadaní vstupných údajov vypočíta ilustratívny vývoj hodnoty investície, ktorú by ste mohli dosiahnuť investovaním do niektorého z našich fondov.

Pravidelné investovanie

Pri pravidelnom investovaní hodnota Vašej investície narastá vďaka pravidelným vkladom a zhodnoteniu podielového fondu.

Jednorazové investovanie

V prípade jednorazového investovania hodnota Vašej investície narastá vďaka jej zhodnoteniu v podielovom fonde. Reálny a aktuálny vývoj výkonnosti fondu je vždy uvedený v detaile konkrétneho fondu.

Upozornenie: Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu/produkt ponecháte. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Pravidelné investovanie

Jednorazové investovanie

20 € 5 000 €
1 R. 40 R.
20 € 200 000 €
1 R. 40 R.

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

Upozornenie: Očakávaná výkonnosť nezohľadňuje vstupné, výstupné a iné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Výpočet nie je simulácia výsledkov žiadneho produktu z produktovej ponuky IAD Investments. Očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.