Ochrana osobných údajov

Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 182/B (ďalej len „IAD“) poskytuje základné informácie o prístupe IAD k spracúvaniu a ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Kontaktné údaje IAD

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, príp. iných otázok týkajúcich sa osobných údajov môžete IAD kontaktovať e-mailom na adresu info@iad.sk, telefonicky na bezplatnú infolinku: 0800 601 601 (pre Slovenskú republiku), 800 127 000 (pre Českú republiku) alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla IAD: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 821 07 Bratislava.

Spracúvanie osobných údajov

IAD je na úseku spracúvania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý sám a spoločne s inými osobami vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Kategórie dotknutých osôb, účel, právny základ spracúvania ich osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, prenos osobných údajov

IAD spracúva osobné údaje vybraných kategórií dotknutých osôb. Kategórie dotknutých osôb, účel a právny základ spracúvania ich osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov sú uvedené nižšie:

1. Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
1.1. Investori, klienti
Účel: vydávanie a vyplácanie podielových listov podielových fondov a poskytovanie investičných služieb a s tým súvisiace činnosti (uzatváranie, vykonávanie a následná kontrola obchodov medzi IAD a investormi alebo klientmi, identifikácia investorov a klientov a ich zástupcov, ochrana a domáhanie sa práv IAD voči investorom alebo klientom, zdokumentovanie činnosti IAD, výkon dohľadu a plnenie úloh a povinností IAD vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov)
Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):
IAD poverila spracúvaním osobných údajov:

 • finančných agentov, ktorí pre IAD vykonávajú finančné sprostredkovanie, resp. ďalšie služby. Zoznam finančných agentov je uvedený na webovom sídle IAD www.iad.sk/kontakty/financni-sprostredkovatelia, resp. www.iad.sk/cs/kontakty/financni-zprostredkovatele
 • na účely informovania investorov a klientov (zasielanie konfirmácií, pravidelných a ročných výpisov, informačných listov) spoločnosť Zelená pošta s.r.o., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 46 529 233

Okruh iných príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:

 • o depozitárovi podielových fondov IAD, audítorovi IAD a podielových fondov IAD
 • osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu
 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je investor alebo klient IAD účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok investora alebo klienta IAD
 • orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania
 • Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu
 • službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom
 • daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu
 • Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov
 • príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu pri plnení oznamovacej povinnosti

Doba uchovávania osobných údajov:

 • o údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti investorov 18 rokov a klientov 10 rokov a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých investormi 18 rokov a klientmi na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch 10 rokov
 • údaje týkajúce sa obchodov investorov a klientov najmenej 10 rokov
 • údaje a písomné doklady pri vykonávaní starostlivosti o investora a klienta a zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie počas 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a všetky údaje a písomné doklady o obchode počas 10 rokov od vykonania obchodu
 • údaje investorov a klientov týkajúce sa informácií o finančných účtoch 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje o finančných účtoch poskytli

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

1.2. Investori, klienti
Účel: poskytovanie Prístupu IAD ONLINE
Právny základ: spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy (zmluva o Prístupe IAD ONLINE)
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):
IAD poverila spracúvaním osobných údajov:

 • finančných agentov, ktorí pre IAD vykonávajú finančné sprostredkovanie, resp. ďalšie služby. Zoznam finančných agentov je uvedený na webovom sídle IAD www.iad.sk/kontakty/financni-sprostredkovatelia, resp. www.iad.sk/cs/kontakty/financni-zprostredkovatele
 • na účely informovania investorov a klientov (zasielanie konfirmácií, pravidelných a ročných výpisov, informačných listov) spoločnosť Zelená pošta s.r.o., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 46 529 233

Okruh iných príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:

 • depozitárovi podielových fondov IAD, audítorovi IAD a podielových fondov IAD
 • osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu
 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je investor alebo klient IAD účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok investora alebo klienta IAD
 • orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania
 • Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu
 • službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom
 • daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu
 • Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov
 • príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu pri plnení oznamovacej povinnosti

Doba uchovávania osobných údajov:

 • údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti investorov 18 rokov a klientov 10 rokov a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých investormi 18 rokov a klientmi na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch 10 rokov
 • údaje týkajúce sa obchodov investorov a klientov najmenej 10 rokov
 • údaje a písomné doklady pri vykonávaní starostlivosti o investora a klienta a zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie počas 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a všetky údaje a písomné doklady o obchode počas 10 rokov od vykonania obchodu
 • údaje investorov a klientov týkajúce sa informácií o finančných účtoch 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje o finančných účtoch poskytli

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

1.3. Finanční agenti, podriadení finanční agenti
Účel: finančné sprostredkovanie podielových fondov a ďalších služieb pre IAD
Právny základ: spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmlúv (zmluva o finančnom sprostredkovaní a o poskytovaní ďalších služieb, zmluva o spolupráci)
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):

 • depozitárovi podielových fondov IAD, audítorovi IAD a podielových fondov IAD
 • osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu
 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je investor alebo klient IAD účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok investora alebo klienta IAD
 • orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania
 • Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu
 • službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom
 • daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu
 • Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov
 • príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu pri plnení oznamovacej povinnosti
 • spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 027 62 943 na účely zasielania informácií od IAD v zmysle zmluvy o finančnom sprostredkovaní, monitorovania správania a reakcií finančných agentov a podriadených finančných agentov na zasielaný e-mail s oznámením štatistiky a ich vyhodnotenie

Doba uchovávania osobných údajov:

 • zmluvy s finančnými agentmi, zmluvy o spolupráci – 10 rokov
 • pri poskytovaní osobných údajov spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 027 62 943 je doba uchovávania osobných údajov po dobu trvania zmluvy o finančnom sprostredkovaní

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

1.4. Zamestnanci IAD
Účel: plnenie povinností IAD ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (pracovná zmluva, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):

 • spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 257 521
 • zdravotným poisťovniam
 • Sociálnej poisťovni
 • daňovým úradom
 • ústrediu sociálnych vecí a rodiny
 • doplnkovým dôchodkovým správcovským spoločnostiam
 • dôchodkovým správcovským spoločnostiam
 • orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorátu práce)
 • štatistickému úradu
 • súdom
 • orgánom činným v trestnom konaní
 • exekútorom
 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ)

Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a registratúrneho plánu IAD.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

1.5. Osoby zastupujúce zmluvnú stranu, resp. osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany
Účel: zmluvné vzťahy
Právny základ: spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmlúv
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):

 • depozitárovi podielových fondov IAD, audítorovi IAD a podielových fondov IAD
 • osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu
 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je investor alebo klient IAD účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok investora alebo klienta IAD
 • orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania
 • Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu
 • službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom
 • daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu
 • Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov
 • príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu pri plnení oznamovacej povinnosti

Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a registratúrneho plánu IAD, a to po dobu najmenej 10 rokov.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

1.6. Návštevníci webového sídla IAD
Účel: nevyhnutné cookies
Právny základ: § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu – Google, sociálne siete.
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu uvedenú v dokumente s názvom Využívanie súborov cookies dostupnom na webovom sídle IAD na linku www.iad.sk/cookies.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii v prípade, ak je príjemcom osobných údajov IAD, sa neuskutočňuje, v prípade služieb tretích strán môže dochádzať k prenosu a spracúvaniu dát v USA, prípadne v iných krajinách mimo Európskej únie, viac informácií o prenose do tretej krajiny je uvedených v podmienkach ochrany súkromia tretích strán.

2. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov IAD
2.1. Investori, klienti, oznamovatelia podnetov, návštevníci sídla IAD, iné dotknuté osoby v súvislosti s oprávnenými záujmami IAD
Účel: obozretné podnikanie IAD, poskytovanie doplnkových služieb investorom a klientom IAD (IAD ONLINE, IAD MOBILE), kontrola kvality poskytovaných služieb (napr. vyhotovovanie zvukových záznamov telefonických hovorov z klientskeho centra, front office oddelenia privátneho bankovníctva, AML officera), vývoj a testovanie informačných systémov IAD, informačná bezpečnosť IAD, ochrana bezpečnosti zamestnancov, investorov a klientov IAD, marketingové účely (najmä marketingové informácie, akcie a ponuky v elektronickom prostredí IAD pre investorov alebo klientov), preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov IAD, prevencia a detekcia finančnej kriminality
Právny základ: na základe oprávnených záujmov IAD
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu
Doba uchovávania osobných údajov:
IAD určuje dobu uchovávania osobných údajov v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu s prihliadnutím na ochranu práv dotknutých osôb v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

3. Spracovanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby
3.1. Uchádzači o zamestnanie v IAD
Účel: výberové konania IAD
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a určuje ju v súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

3.2. Súťažiaci – dotknuté osoby, ktoré nie sú investormi alebo klientmi IAD, návštevníci webového sídla IAD alebo sociálnych sietí IAD
Účel: marketing podielových fondov a služieb poskytovaných IAD (najmä marketingové súťaže), iné marketingové súťaže rôzneho charakteru
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a určuje ju v súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (je súčasťou štatútu súťaže).
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

3.3. Návštevníci webového sídla IAD
Účel: marketingové cookies a štatistické cookies
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu – Google, sociálne siete.
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu uvedenú v dokumente s názvom Využívanie súborov cookies dostupnom na webovom sídle IAD na linku www.iad.sk/cookies/.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii v prípade, ak je príjemcom osobných údajov IAD, sa neuskutočňuje, v prípade služieb tretích strán môže dochádzať k prenosu a spracúvaniu dát v USA, prípadne v iných krajinách mimo Európskej únie, viac informácií o prenose do tretej krajiny je uvedených v podmienkach ochrany súkromia tretích strán.

3.4. Návštevníci webového sídla IAD
Účel: zasielanie newslettera IAD
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté):
IAD poverila spracúvaním osobných údajov:

 • spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 027 62 943 na účely zasielania newslettera IAD, monitorovania správania a reakcií návštevníkov webového sídla IAD na zasielaný e-mail s oznámením štatistiky a ich vyhodnotenie

Okruh iných príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:
tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, t.j. po dobu zasielania newslettera IAD
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

3.5. Zamestnanci IAD
Účel: prezentácia IAD a jej obchodnej činnosti (zverejnenie iných osobných údajov zamestnancov IAD na jej webovom sídle, prípadne v marketingových materiáloch, na sociálnych sieťach IAD, a to napr. fotografia, vzdelanie a pod.) alebo spracovanie iných osobných údajov zamestnancov IAD (akcie organizované IAD, jubileum, resp. iné príležitosti zamestnanca)
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté): tretie strany v závislosti od požiadaviek konkrétneho účelu
Doba uchovávania osobných údajov: IAD uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a určuje ju v súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Informácie o právach dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v IAD nasledovné práva:
Právo na prístup k osobným údajom – právo požadovať od IAD potvrdenie o tom, či sa osobné údaje dotknutej osoby v IAD spracúvajú a na prístup k osobným údajom a informáciám o:

 • a) účele spracúvania osobných údajov
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov
 • c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu – návrh na začatie konania
 • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Informácie, ktoré IAD poskytuje dotknutej osobe na základe práva na prístup k osobným údajom v zmysle vyššie uvedených bodov a) až f) týkajúce sa spracúvaných osobných údajov, IAD uvádza v tomto dokumente Ochrana osobných údajov. Potvrdenie o tom, či IAD spracúva osobné údaje dotknutej osoby a osobné údaje dotknutej osoby, ktoré IAD spracúva, poskytne IAD dotknutej osobe na základe žiadosti.

Právo na opravu osobných údajov – právo na to, aby IAD opravila nesprávne osobné údaje alebo doplnila neúplné osobné údaje dotknutej osoby.

Právo na výmaz osobných údajov – ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, alebo bol odvolaný súhlas s ich spracúvaním alebo dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo sa spracúvajú nezákonne alebo dôvodom na výmaz je plnenie povinností podľa právnych predpisov alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov alebo je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie ich použitia alebo IAD už nepotrebuje osobné údaje, ale dotknutá osoba ich potrebuje k uplatneniu právneho nároku alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov až do overenia toho, či oprávnené dôvody na strane IAD prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
IAD informuje dotknutú osobu predtým, ako zruší vyššie uvedené obmedzenia spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov – právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na účely plnenia zmluvy a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodu jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej IAD alebo spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov IAD alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Možno namietať aj spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, IAD ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, iba ak je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a IAD alebo vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. IAD nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona ochrane osobných údajov – ak boli porušené práva dotknutej osoby.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje na základe požiadaviek právnych predpisov

V prípade, ak investor alebo klient neposkytne IAD osobné údaje, ktoré je IAD povinná získať na účely uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti kolektívneho investovania, cenných papierov, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ktoré získava prostredníctvom žiadostí, formulárov, dotazníkov a iných dokumentov, je IAD povinná odmietnuť uzatvorenie alebo vykonanie obchodu s investorom a klientom, resp. ukončiť obchodný vzťah.

V prípade, ak zmluvná strana, resp. osoby ich zastupujúce neposkytnú IAD osobné údaje, ktoré je IAD povinná získať na vyššie uvedené účely, IAD nemôže uzatvoriť zmluvu.

V prípade, ak zamestnanec neposkytne IAD osobné údaje, ktoré je IAD povinná získať na vyššie uvedené účely, IAD je povinná odmietnuť uzatvorenie pracovnej zmluvy.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 01.08.2023.