Podnety, reklamácie a sťažnosti

Môžete sa na nás obrátiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

Písomne

na adresu našej spoločnosti:
IAD Investments, správ. spol., a.s.,
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Elektronicky

na e-mailovú adresu: podnety@iad.sk
prostredníctvom nasledujúceho formulára

Telefonicky

každý pracovný deň od 8:30 do 17:00 hod.
na bezplatnej infolinke 0800 601 601

Osobne

každý pracovný deň od 8:30 do 17:00 hod.
na adrese IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.