Výkonnosti fondov

Aktuálne hodnoty fondov

Výkonnosti fondov k 18. 04. 2024

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 18. 04. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Konzervatívne fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2024 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Vyvážené fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2024 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

Dynamické fondy

Loading...
Názov fondu Dátum založenia Kurz Mena Vlastné imanie Od zač. roka 2024 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumul. / p.a. 10 rokov kumul. / p.a. Od zal. / p.a.

* KD RUSSIA – zobrazované údaje fondu sú k dátumu 2.3.2022

Aktuálne hodnoty fondov

Loading...
Podielové fondy Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.
    Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond každý pracovný deň
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond každý pracovný deň
Global Index každý pracovný deň
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced každý pracovný deň
Zaistený fond – IAD depozitné konto každý pracovný deň
1. PF Slnko každý pracovný deň
Growth Opportunities každý pracovný deň
Protected Equity 1 každý pracovný deň
Protected Equity 2 každý pracovný deň
Korunový realitný fond každý pracovný deň
Prvý realitný fond každý pracovný deň

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.