• Podielové fondy
Podielové fondy

Podielové fondy

Cieľom našej spoločnosti je vyvíjať a spravovať podielové fondy tak, aby sme Vám pomohli naplniť Vaše finančné potreby a investičné očakávania.

Medzi naše top fondy patria Prvý realitný fond, 1. PF Slnko a Growth Opportunities.

Podielové fondy

Ponuka fondov

Tvoríme produkty s rozličnými investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch, a zohľadňujú dlhodobú stabilitu. Je našim záväzkom investovať Vaše peniaze s obozretnosťou a odbornou starostlivosťou.

Konzervatívne investovanie

Konzervatívne investovanie

Konzervatívna investičná stratégia je vhodná pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investície pred rizikovou maximalizáciou výnosu.

Vyvážené investovanie

Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika.

Dynamické investovanie

Dynamické investovanie

Dynamická investičná stratégia je vhodná pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri vyššej úrovni rizika.

Akciové fondy

Akciové fondy

Akciové fondy sú spomedzi fondov najvolatilnejšie, na druhej strane však prinášajú najvyššie výnosy pri dlhodobejšom horizonte (minimálne 5 rokov). Môžu byť zamerané na rôzne druhy akcií, alebo investujú iba do akcií spoločností jedného sektora (napr. farmaceutických spoločností) alebo jedného regiónu (napr. akcie podnikov z USA) a pod.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy

Fondy, ktoré investujú väčšinu svojho majetku do dlhopisov. Prinášajú zaujímavý výnos pri investovaní na obdobie aspoň dva roky. Predstavujú vhodnú alternatívu k strednodobým termínovaným vkladom v bankách.

Realitné fondy

Realitné fondy

Realitné fondy investujú najmä do realitných aktív – nehnuteľností v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu a cestovného ruchu formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu a finančných derivátov na účel zabezpečenia voči riziku a na účel dosahovania výnosov.

Zmiešané fondy

Zmiešané fondy

Fondy, ktoré investujú súčasne do akcií a dlhopisov, prípadne aj do nástrojov peňažného trhu. Pomer akcií a dlhopisov, prípadne iných finančných nástrojov sa líši podľa zamerania investičnej politiky fondu.

Prečo investovať s nami

Vaše investície sú v bezpečí

Majetok našich klientov je vedený na samostatných účtoch, oddelených od majetku správcovskej spoločnosti a v žiadnom prípade sa nemôže stať našim vlastníctvom. Všetky finančné transakcie v podielových fondoch kontroluje a schvaľuje nezávislý depozitár, ktorým je ČSOB, a.s. Okrem toho, dozor nad činnosťou IAD Investments vykonáva Národná banka Slovenska, ako najvyšší kontrolný orgán, ďalej dozorná rada spoločnosti a nezávislý auditor. Správu fondov a činnosť správcovskej spoločnosti upravuje aj legislatíva: Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Vaše investície sú v bezpečí

Sledovanie vývoja hodnoty Vašej investície s nohami na stole

Bezpečne a jednoducho Vám pomocou internetu umožníme získať prehľad o Vašich úsporách a investíciách, sledovať ich zhodnotenie, aktuálny stav Vášho majetku a históriu transakcií. Ako klient spoločnosti IAD Investments s investíciou automaticky získate zabezpečený prístup do IAD ONLINE a mobilnej aplikácie IAD Mobile.

Sledovanie vývoja hodnoty

Ďalšie výhody

Všetky nami spravované fondy sú otvorené, čo znamená, že sa s investíciou nespája žiadna fixná časová viazanosť. Peniaze Vám vyplatíme bezodkladne po doručení Žiadosti o vyplatenie podielových listov. Žiadosť môžete podať osobne, poštou, cez internet, alebo u svojho finančného sprostredkovateľa. Peniaze sú v každej chvíli Vaše a máte na ne dosah. Všetky žiadosti a inštrukcie nájdete v kapitole ŽIADOSTI A DOKUMENTY.

Ďalšie výhody

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.