Pozastavenie vyplácania podielových listov podielového fondu KD RUSSIA

Vážení investori,

dovoľujeme si Vás informovať, že IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) rozhodnutím zo dňa 6. marca 2024 prijatým v čase o 24:00 hod v záujme podielnikov rozhodla o pozastavení vyplácania podielových listov podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „Podielový fond KD RUSSIA“) na dobu pozastavenia od 7. marca 2024 od 0:00 hod do 6.marca 2025 do 24:00 hod. z dôvodu, že Podielový fond KD RUSSIA investuje svoj majetok predovšetkým do cenných papierov, ktorými sú akcie a podielové listy ETF zameraných na ruské akcie, s ktorými nie je možné v súčasnosti obchodovať a ktorých hodnotu nie je možné v súčasnosti ani určiť spôsobom ustanoveným opatrením Národnej banky Slovenska číslo 13/2011.

V súvislosti s pokračujúcim vojenským konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a ekonomickými sankciami uvalenými na Ruskú federáciu, vybrané právnické osoby so sídlom v Ruskej federácii a fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi Ruskej federácie, alebo s týmito osobami prepojené osoby, a recipročnými sankciami uvalenými Ruskou federáciou je výrazné narušené obvyklé obchodovanie na trhu cenných papierov s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou, keď IAD sama ani prostredníctvom brokerov nemá prístup na ruský kapitálový trh Moskovská burza (MOEX) a nemôže na MOEX uskutočňovať nové obchody s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou ani uzavierať aktuálne pozície obchodované na MOEX, ruský Národný zúčtovací depozitár (NSD) bol zaradený na Konsolidovaný zoznam finančných sankcií Európskej únie, ktorý obsahuje konsolidovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa v rámci sankcií EÚ vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz sprístupniť im finančné prostriedky a hospodárske zdroje, na London Stock Exchange sa stále neobchoduje s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou / akciami spoločností so sídlom v Ruskej federácii kótovanými na zahraničnej burze, v dôsledku čoho stále nie je možné uskutočňovať obchody s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou obchodovanými na regulovanom trhu a nie je možné ani s náležitou odbornou starostlivosťou určovať ich hodnotu.

IAD nesmie odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA vyplácať ani vydávať podielové listy Podielového fondu KD RUSSIA.

IAD investorov informuje, že neeviduje žiadnu nevykonanú žiadosť o vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a žiadnu nevykonanú žiadosť o vyplatenie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a dovoľuje si investorov požiadať, aby až do času obnovenia vydávania a vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA nepodávali IAD ďalšie žiadosti o vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA a neuhrádzali ďalšie platby peňažných prostriedkov na investíciu do Podielového fondu KD RUSSIA, pretože vydanie podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA v tomto čase bude IAD nútená odmietať.

IAD bude informovať podielnikov o obnovení vyplácania podielových listov v sídle IAD a na webovom sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA IAD vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu Podielového fondu KD RUSSIA ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.

Spät na všetky aktuality