Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2021

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.8.2021 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2021 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality