Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2022

Vážení klienti,

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.8.2022 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2022 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality