Informace o rozhodnutí o pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA

IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen „IAD“) rozhodnutím ze dne 3. března 2022 přijatým v čase v 17:00 hod. v zájmu podílníků rozhodla o pozastavení vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavení s délkou tři (3) měsíce z důvodů, že Podílový fond investuje svůj majetek především do cenných papírů, kterými jsou akcie a podílové listy ETF zaměřených na ruské akcie, se kterými není možné v současnosti obchodovat a jejichž hodnotu nelze v současnosti ani určit způsobem stanoveným opatřením Národní banky Slovenska číslo 13/2011. V souvislosti se stupňujícím se vojenským konfliktem mezi Ruskou federací a Ukrajinou a ekonomickými sankcemi uvalenými na Ruskou federaci, vybrané právnické osoby se sídlem v Ruské federaci a fyzické osoby, které jsou státními občany Ruské federace, nebo s těmito osobami propojené osoby, je výrazně narušeno obvyklé obchodování na trhu cenných papírů s cennými papíry a dalšími finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací. Ruský kapitálový trh Moskevská burza (MOEX) byl uzavřen 28. února 2022 a ruský Národní zúčtovací depozitář (NSD) až do odvolání zablokoval všechny cenné papíry evidované na účtech zahraničních nominovaných držitelů (FNH) vedených mezinárodním centrálním depozitářem cenných papírů. se sídlem v Lucemburku, v návaznosti na co mezinárodní centrální depozitář cenných papírů Clearstream Banking S.A. pozastavil vypořádání obchodů s ruskými cennými papíry a to iv cizích měnách. Ruská měna rubl přestala být akceptovanou měnou pro vypořádání obchodů s cennými papíry a ruské cenné papíry a výplaty výnosů budou shromažďovány a vypláceny v rozsahu, v jakém to dovolují sankce a pokud budou vyplaceny mezinárodnímu centrálnímu depozitáři cenných papírů Clearstream Banking SA, v důsledku čehož není možné provádět obchody s cennými papíry a jinými finančními nástroji souvisejícími s Ruskou federací obchodovanými na regulovaném trhu a není možné ani určovat jejich hodnotu.

IAD nesmí ode dne pozastavení vyplácení podílových listů podílového fondu KD RUSSIA vyplácet ani vydávat podílové listy podílového fondu KD RUSSIA.
IAD bude informovat podílníky o obnovení vyplácení podílových listů v sídle IAD a na webovém sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů Podílového fondu KD RUSSIA IAD vydá nebo vyplatí podílové listy, jejichž vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu podílového listu Podílového fondu KD RUSSIA ke dni obnovení vyplácení podílových listů.

Zpět na všechny aktuality