Informácia o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov podielového fondu KD RUSSIA

IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) rozhodnutím zo dňa 3. marca 2022 prijatým v čase o 17:00 hod v záujme podielnikov rozhodla o pozastavení vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA na dobu pozastavenia s dĺžkou tri (3) mesiace z dôvodov, že Podielový fond investuje svoj majetok predovšetkým do cenných papierov, ktorými sú akcie a podielové listy ETF zameraných na ruské akcie, s ktorými nie je možné v súčasnosti obchodovať a ktorých hodnotu nie je možné v súčasnosti ani určiť spôsobom ustanoveným opatrením Národnej banky Slovenska číslo 13/2011. V súvislosti so stupňujúcim sa vojenským konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a ekonomickými sankciami uvalenými na Ruskú federáciu, vybrané právnické osoby so sídlom v Ruskej federácií a fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi Ruskej federácie, alebo s týmito osobami prepojené osoby, je výrazne narušené obvyklé obchodovanie na trhu cenných papierov s cennými papiermi a ďalšími finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou. Ruský kapitálový trh Moskovská burza (MOEX) bol uzavretý 28. februára 2022 a ruský Národný zúčtovací depozitár (NSD) až do odvolania zablokoval všetky cenné papiere evidované na účtoch zahraničných nominovaných držiteľov (FNH) vedených medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov Clearstream Banking S.A. so sídlom v Luxembourgu, v nadväznosti na čo medzinárodný centrálny depozitár cenných papierov Clearstream Banking S.A. pozastavil vyporiadanie obchodov s ruskými cennými papiermi a to aj v cudzích menách. Ruská mena rubeľ prestala byť akceptovanou menou pre vyporiadanie obchodov s cennými papiermi a ruské cenné papiere a výplaty výnosov budú zhromažďované a vyplácané v rozsahu, v akom to dovoľujú sankcie a pokiaľ budú vyplatené medzinárodnému centrálnemu depozitárovi cenných papierov Clearstream Banking S.A., v dôsledku čoho nie je možné uskutočňovať obchody s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi súvisiacimi s Ruskou federáciou obchodovanými na regulovanom trhu a nie je možné ani určovať ich hodnotu.

IAD nesmie odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA vyplácať ani vydávať podielové listy Podielového fondu KD RUSSIA.
IAD bude informovať podielnikov o obnovení vyplácania podielových listov v sídle IAD a na webovom sídle www.iad.sk. Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov Podielového fondu KD RUSSIA IAD vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu Podielového fondu KD RUSSIA ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.

Spät na všetky aktuality