Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 12.09.2022 bola schválená zmena:

 • štatútov nasledujúcich podielových fondov:
  •  1.PF Slnko, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie niektorých pojmov v štatúte, aktualizácie informácií o IAD, doplnenia informácie o depozitárskej zmluve, úpravy hornej hranice výšky sadzby odplaty depozitára, aktualizácie zamerania a cieľov investičnej politiky, úpravy popisu frekvencie oceňovania majetku podielového fondu, aktualizácie definície rozhodujúceho dňa na určenie aktuálnej ceny podielového listu, úpravy znenia o možnosti zníženia vstupného alebo výstupného poplatku do podielového fondu SLN, z dôvodu zosúladenia s novelou zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kolektívnom investovaní“), ktorou došlo k zmene doby, na ktorú je možné v mimoriadnych prípadoch dočasne pozastaviť vyplácanie a vydávanie podielových listov podielového fondu (jej maximálna dĺžka nie je v tomto zákone už konkrétne stanovená), spresnenia informácií týkajúcich sa zverejňovania správ o hospodárení s majetkom a zverejňovania štatútu, predajného prospektu a dokumentu kľúčové informácie pre investorov a taktiež z dôvodu aktualizácie zoznamu trhov kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte. 
  • Growth Opportunities, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie niektorých pojmov v štatúte, aktualizácie informácií o IAD, doplnenia informácie o depozitárskej zmluve, úpravy hornej hranice výšky sadzby odplaty depozitára, aktualizácie zamerania a cieľov investičnej, úpravy popisu frekvencie oceňovania majetku podielového fondu, aktualizácie definície rozhodujúceho dňa na určenie aktuálnej ceny podielového listu, úpravy znenia o možnosti zníženia vstupného alebo výstupného poplatku do podielového fondu GO, z dôvodu zosúladenia s novelou zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kolektívnom investovaní“), ktorou došlo k zmene doby, na ktorú je možné v mimoriadnych prípadoch dočasne pozastaviť vyplácanie a vydávanie podielových listov podielového fondu (jej maximálna dĺžka nie je v tomto zákone už konkrétne stanovená), spresnenia informácií týkajúcich sa zverejňovania správ o hospodárení s majetkom a zverejňovania štatútu, predajného prospektu a dokumentu kľúčové informácie pre investorov a taktiež z dôvodu aktualizácie zoznamu trhov kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte.
 • predajných prospektov nasledujúcich podielových fondov:
  • 1.PF Slnko, ktorý sa menil najmä z dôvodu zosúladenia so zmenami v štatúte SLN, aktualizácie a úpravy niektorých pojmov, spresnenia popisu frekvencie oceňovania majetku a záväzkov podielového fondu SLN (každý pracovný deň), úpravy znenia o možnosti zníženia vstupného alebo výstupného poplatku do podielového fondu SLN, úpravy aktuálnej výšky sadzby odplaty depozitára, aktualizácie informácií o funkciách členov dozornej rady v orgánoch iných spoločností, vypustenia konkrétneho odkazu na definíciu krátkodobého peňažného trhu v právnom predpise a taktiež z dôvodu vykonania štylistických a gramatických úprav v texte.
  • Growth Opportunities, ktorý sa menil najmä z dôvodu zosúladenia so zmenami v štatúte GO, aktualizácie a úpravy niektorých pojmov, doplnenia informácie o Prílohe č. 1, spresnenia popisu frekvencie oceňovania majetku a záväzkov podielového fondu GO (každý pracovný deň), úpravy znenia o možnosti zníženia vstupného alebo výstupného poplatku do podielového fondu GO, úpravy aktuálnej výšky sadzby odplaty depozitára, aktualizácie informácií o funkciách členov dozornej rady v orgánoch iných spoločností, vypustenia konkrétneho odkazu na definíciu krátkodobého peňažného trhu v právnom predpise a taktiež z dôvodu vykonania štylistických a gramatických úprav v texte.
 • dokumentu Kľúčové informácie pre investorov nasledujúcich podielových fondov:
  •  1.PF Slnko, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie a úpravy niektorých pojmov a doplnenia informácie o zahrnutí výnosov do aktuálnej ceny podielových listov.
  • Growth Opportunities, ktorý sa menil najmä z dôvodu zosúladenia so zmenami v štatúte GO, z dôvodu aktualizácie a úpravy niektorých pojmov a doplnenia informácie o Prílohe č. 1.
 • dokumentu Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IAD Investments, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a. s. z dôvodu aktualizácie v jeho v prílohe s názvom Zoznam podielových fondov, ktorých podielové listy sú vydané v zaknihovanej podobe z dôvodu doplnenia nového podielového fondu s účinnosťou od 12.09.2022.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality