Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 07.07.2022 bola schválená zmena:

 • štatútov nasledovných podielových fondov:
  • Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu úpravy frekvencie oceňovania majetku podielového fondu na každý pracovný deň, aktualizácie niektorých pojmov a informácií o správcovskej spoločnosti, úpravy spôsobu výpočtu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu, aktualizácie informácie o zmluve s depozitárom, úpravy hornej hranice výšky sadzby odplaty depozitára, úpravy v časti zameranie a ciele investičnej politiky podielového fondu, aktualizácie Prílohy č. 1 štatútu – Zoznamu trhov kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iných regulovaných trhov v nečlenskom štáte,
  • Korunový realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie niektorých pojmov v štatúte, aktualizácie informácie o zmluve s depozitárom, úpravy frekvencie oceňovania majetku podielového fondu na každý pracovný deň,
 • predajných prospektov nasledovných podielových fondov:
  • Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu úpravy frekvencie oceňovania majetku podielového fondu na každý pracovný deň, aktualizácie a úpravy niektorých pojmov, úpravy popisu spôsobu výpočtu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu, úpravy výšky sadzby odplaty depozitára, aktualizácie informácií o funkciách členov dozornej rady v orgánoch iných spoločností,
  • Korunový realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu úpravy frekvencie oceňovania majetku podielového fondu na každý pracovný deň, aktualizácie a úpravy pojmov a odkazov na články štatútu, aktualizácie informácií v súvislosti s povinnosťami ohľadom dodržiavania požiadavky na vlastné zdroje, aktualizácie informácií o funkciách členov dozornej rady v orgánoch iných spoločností
 • dokumentu Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Český konzervativní, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov pre menu EUR a to na hodnotu 4 (investície a výplaty v mene EUR) a doplnenie ukazovateľa rizík a výnosov pre menu CZK (investície a výplaty v mene CZK), ktorý má hodnotu 2.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality