Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 25.08.2022:

  • bola na základe predchádzajúceho súhlasu NBS schválená zmena štatútu podielového fondu KD RUSSIA, ktorý sa menil z dôvodu úpravy doby, na ktorú môže správcovská spoločnosť v mimoriadnych prípadoch dočasne pozastaviť vyplácanie a vydávanie podielových listov podielového fondu v súlade s aktuálne platným znením zákona o kolektívnom investovaní
  • bola schválená zmena predajného prospektu podielového fondu KD RUSSIA, ktorý sa menil najmä z dôvodu aktualizácie informácií o členstve členov dozornej rady správcovskej spoločnosti v orgánoch iných obchodných spoločností a vykonania formálnych zmien predajnom prospekte.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality