Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 28.02.2024 sú účinné aktualizované predajné prospekty všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie a to najmä informácií o depozitárovi (aktualizácia zoznamu subcustodiánov – osôb, ktorým depozitár zveril výkon činností depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom), výške majetku fondov a výkonnosti fondov, pákového efektu a informácií o podiele tzv. kvalifikovaných nástrojov v majetku fondu v súvislosti s posúdením pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z podielového fondu.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality