Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2019

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že v zmysle štatútov spravovaných podielových fondov boli dňa 30.4.2020 zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2019.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty, záložka Správy o hospodárení.

Spät na všetky aktuality