Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2021

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 29.04.2022 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2021 v zmysle Štatútov podielových fondov.

Aktuálne správy o hospodárení nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality