Získejte výnos 9% za 999 dní s Prvním realitním fondem

PODMÍNKY SPECIÁLNÍ AKCE:

Pokud v období od 14.2.2020 do 14.4.2020 investujete do Prvního realitního fondu pod specifickým symbolem 9999 na 999 dní, získáte výnos 9%.

Základní informace:

Trvání akce:14.2.2020 – 14.4.2020

Bankoví spojení: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilní symbol: rodné číslo / IČO Investora

Specifický symbol: 9999

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

Veřejný příslib

Prodejný prospekt a statut fondu

UPOZORNĚNÍ
Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol. s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

Zpět na všechny aktuality