Získajte výnos 9% za 999 dní s Prvým realitným fondom

PODMIENKY ŠPECIÁLNEJ AKCIE:

Ak v období od 14.2.2020 do 14.4.2020 investujete do Prvého realitného fondu pod špecifickým symbolom 9999 na 999 dní, získate výnos 9%.

Základné informácie:

Trvanie akcie:14.2.2020 – 14.4.2020

Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rodné číslo / IČO Investora

Špecifický symbol: 9999

Vstupný poplatok: 3%

Výstupný poplatok: 0%

Informačný leták

Verejný prísľub

Predajný prospekt a štatút fondu

UPOZORNENIE
Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality