Porovnání podílových fondů

Vyberte si fondy pro srovnání

Graf vývoje hodnoty podílových fondů v EUR

Porovnání vývoje fondů od určitého data, přičemž všechny grafy začínají dané období od nuly.
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost fondu k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, výkonnost fondu v grafu je zobrazena kumulativně. Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Loading...

Výkonnosti fondů k 18. 04. 2024

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku 2024, která je uváděna k 18.04.2024.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Název fondu Od začátku roku 2024 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Minulá výkonnost není předpokladem budoucích výnosů.

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

UPOZORNĚNÍ

Ve výpočtech nejsou zahrnuty žádné prodejní a jiné poplatky. Není to simulace výsledků žádného produktu z produktové nabídky IAD Investments. Výsledky zpracované investiční kalkulačkou mají pouze ilustrativní – informační charakter. O přesných podmínkách investování se informujte u svého finančního zprostředkovatele, nebo v klientském centru společnosti IAD Investments. Hodnota investice do podílových fondů může růst nebo klesat v závislosti na situaci na finančních trzích.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.