Porovnanie podielových fondov

Vyberte si fondy na porovnanie

Graf vývoja hodnoty podielových fondov v EUR

Porovnanie vývoja fondov od určitého dátumu, pričom všetky grafy začínajú dané obdobie od nuly.
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondov k 23. 05. 2024

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 23.05.2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Názov fondu Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE

Vo výpočtoch nie sú zahrnuté žiadne predajné a iné poplatky. Nie je to simulácia výsledkov žiadneho produktu z produktovej ponuky IAD Investments. Výsledky spracované investičnou kalkulačkou majú len ilustratívne – informačný charakter. O presných podmienkach investovania sa informujte u svojho finančného sprostredkovateľa, alebo v klientskom centre spoločnosti IAD Investments. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.