Akcia 11%-ný výnos za 1100 dní s Prvým realitným fondom

IAD Investments vyhlasuje akciu: 11%-ný výnos za 1100 dní s Prvým realitným fondom.

PODMIENKY AKCIE:

Ak investujete v období od 4.12.2014 do 27.2.2015 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 1111 na 1100 dní, získate reálny výnos vyšší než 11%.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 4.12.2014 do 27.2.2015
Bankové spojenie: 255061913/7500, IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 1111
Vstupný poplatok: 3 %
Výstupný poplatok:

0%

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality