AKCIA: 9% za 3 roky s Prvým realitným fondom

IAD Investments vyhlasuje akciu: 9%-ný garantovaný výnos za 3 roky s Prvý realitným fondom.

PODMIENKY AKCIE:

Ak investujete v období od 9.9.2013 do 9.11.2013 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 92016 na 3 roky, získate z čistej investície minimálny garantovaný výnos 9%.

Platba pripísaná na účte fondu od 9.9.2013

do 9.11.2013

Číslo bankového účtu 255061913/7500
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol 92016
  • V prípade, že po uvedenej dobe investovania bude Vaša investícia vykazovať vyššie zhodnotenie než je garantovaný výnos 9%, budete mať automaticky nárok na aktuálny výnos ku dňu výberu investície.
  • Počas celej doby trvania investície nie ste žiadnym spôsobom obmedzovaní. K Vašej investícii máte prístup kedykoľvek a okamžite. Pre získanie garantovaného výnosu 9% je však potrebné dodržať dobu investovania minimálne 3 roky.
  • V prípade výberu investície pred uplynutím odporúčaného obdobia máte nárok na aktuálne zhodnotenie investície ku dňu jej výberu.

V prípade AKCIE „Garantovaný výnos 9% po dodržaní doby investovania 3 roky“ nezabudnite pri platbe uviesť špecifický symbol 92016.

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.  V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu podielového fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde  je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie  s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality