Akcia s Prvým realitným fondom: Investujte 24 dní bez poplatku!

IAD Investments vyhlasuje akciu: Investujte 24 dní bez vstupného poplatku s Prvým realitným fondom

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 7.9.2016 do 30.9.2016 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. minimálne 100 EUR pod špecifickým symbolom 1515, získate 0% vstupný poplatok.

Základné informácie:

Trvanie akcie: od 7.9.2016 do 30.9.2016
Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: rodné číslo/IČO
Špecifický symbol: 1515
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok:

1,5 % (do 730 dní od nadobudnutia podielových listov)

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Spät na všetky aktuality