Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 3.1.2018 sú aktualizované dokumenty Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe pri vybavovaní sťažností a dokument Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Optimal Balanced z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizika a výnosov, ktoré nájdete v časti Dokumenty.

Od 3.1.2018 vstupuje do platnosti európska smernica MiFID II (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65 EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi) upravujúca činnosti na trhoch s finančnými nástrojmi, ktorej hlavným cieľom je posilnenie existujúcej právnej úpravy a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel týkajúcich sa investičných služieb, činností a finančných nástrojov, zvýšenie ochrany, zlepšenie prehľadnosti v oblasti investičných služieb a finančných nástrojov a posilnenie dôvery investorov. V súvislosti s európskou smernicou MiFID II je novelizovaný aj zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naša spoločnosť v zmysle vyššie uvedených legislatívnych zmien aktualizovala dokumenty týkajúce sa poskytovanej služby riadenia portfólia Sporenie s riadeným portfóliom: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIE PORTFÓLIA: sporenie s riadeným portfóliom a SADZOBNÍK POPLATKOV PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY RIADENIE PORTFÓLIA: sporenie s riadeným portfóliom, Informácia o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách, ktoré sú účinné od 3.1.2018 a zverejnené v časti Sporenie / Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality