Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 21.02.2022 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií o výkonnostiach, výške priebežných poplatkov fondov, výške poplatku za výkonnosť, informácií o pákovom efekte. V súvislosti so zmenami v Cenníku IAD sa zvýšil poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z Účtu majiteľa podielových listov v listinnej forme a bez poplatku je pridelenie nových Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE alebo opätovné zaslanie Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE (informácie nájdete v predajnom prospekte príslušného podielového fondu alebo v Cenníku IAD).

V podielovom fonde Global Index a Growth Opportunities sa s účinnosťou od 21.02.2022 znižuje sadzba Vstupného poplatku pri vydaní podielových listov na 2,0% (informácie nájdete v predajnom prospekte príslušného podielového fondu).

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality