Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 28.02.2023 sú účinné aktualizované predajné prospekty všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie a to najmä informácií o výške majetku fondov, výkonnosti fondov, informácií o členstve v iných spoločnostiach, zásad odmeňovania, informácií o rizikách, výške pákového efektu a zoznamu fondov. V súvislosti so zmenami v Cenníku IAD sa zvýšil poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z Účtu majiteľa podielových listov v listinnej forme (bližšie informácie nájdete v predajnom prospekte príslušného podielového fondu alebo v Cenníku IAD).

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality