Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpil do platnosti štatút podielového fondu Optimal Balanced, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie a rozšírenia zamerania investičnej politiky podielového fondu o regionálne zameranie na krajiny rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets, s cieľom zvýšiť geografickú a sektorovú diverzifikáciu portfólia fondu. V súvislosti so zmenou štatútu sa aktualizoval predajný prospekt v časti zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a údaje o nákladoch, rizikový profil a kľúčové informácie pre investorov sa aktualizovali v časti ciele a investičná politika.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality